DVOŘÁKOVÁ, J. Návrh technologie výroby závěsu dveří automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Milan

Cíle a zadání práce byly splněny. Autorka bakalářské práce využila zkušeností se seznámením se s výrobou u firmy Hettich z dřívějšího zaměstnání a s využitím konzultací, jak u vedoucího bakalářské práce , tak i ve firmě se snažila uplatnit poznatky z literární rešerše do svoji práce s názvem Návrh výroby závěsu dveří automobilu.Práce je doplněna ekonomickým zhodnocením. Bakalářská práce byla vytvořena v kombinované formě studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Císařová, Michaela

V bakalářské práci se studentka pečlivě věnovala popisu jednotlivých technologií vhodných k výrobě závěsu. Zmínila i možné alternativy výroby, např. využití trojrozměrného tisku. Avšak celkový dojem kazí spousta gramatických chyb (ve větách chybí čárky, tečky, krát je značeno jako tečka/hvězdička, překlepy, neúplné věty). Ve vztazích nejsou použity indexy sloužící k upřesnění označení neznámé. V mnoha případech jsou zavádějící (střižná síla Fs). Používá dvojí značení (např. /0, /ps). V obr. 20 došlo k záměně popisu. Příloha 5, která není označená, předchází příloze 4. Studentka zmiňuje důležitost úhlu odpružení, ale v samotném řešení jeho hodnota není zmíněna. Práce splnila cíle zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100678