STEJSKAL, D. Simulátor dýchání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Lízal, František

Pan David Stejskal ve své bakalářské práci dokumentoval získání a aplikaci realistických dechových průběhů do simulátoru dýchání. Při řešení tohoto problému se dokázal poměrně rychle zorientovat v problematice jak v oblasti lékařské, tak technické. Prokázal schopnost nastudovat odbornou literaturu v anglickém jazyce, vyhledat potřebná data, zpracovat je a vložit do simulátoru dýchání. Velmi oceňuji studentovu samostatnost a iniciativní přístup při řešení problémů, které se při práci tohoto typu vždy vyskytnou. Velmi dobře zvládl i experimentální ověření vložených dechových režimů s využitím termoanemometrie. Celkově práci považuji za velmi kvalitní a hodnotím ji stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jedelský, Jan

Pan David Stejskal řešil bakalářskou práci zaměřenou na oblast biomechaniky lidských plic. Úkolem bylo popsat a zpracovat několik zvolených specifických průběhů dýchání, tyto následně implementovat do simulátoru dýchání a ověřit jeho funkčnost. Vhodně a výstižně sestavený úvod do problematiky dýchání ukazuje na dobrou práci studenta s literaturou a kvalitní přípravu pro dosažení cílů práce. Hlavní část práce dokumentuje přípravu a zpracování dat dechových průběhů a jejich transfer do simulátoru plic. Zde by mohla být větší pozornost věnována volbě počtu bodů vačky s ohledem na přesnost simulace cyklu. Obtíže mi činilo dohledání konkrétně stanovených dechových objemů pro jednotlivé dechové manévry (uvedené v příloze A). Poslední částí je experimentální ověření funkčnosti simulátoru dýchání s využitím anemometrické metody. Zvolený přístup je vhodný, dává užitečné a zajímavé informace o realizovaných průbězích dechového cyklu. Účelné by bylo provést podrobnější popis technických parametrů simulátoru dýchání, který byl hlavním technickým zařízením pro experimenty, toto však nebylo součástí zadání. Dále nejsou uvedeny podrobnosti k typu a nastavení použitého anemometru. V příloze B by u spodních grafů bylo vhodné uvést i rychlost pohybu pístu pro snadné porovnání s horními grafy. Závěr je srozumitelný s výjimkou druhého odstavce, kde by některé věty bylo vhodné jinak formulovat. Práce je čtivá, psaná systematicky, strukturovaně a úpravně. Rozsah je přiměřený, student používá vhodné odborné termíny, práce obsahuje minimum pravopisných chyb. Bylo by vhodné se vyhnout dělení textu do osamocených podkapitol (3.1.1., 3.2.1., 3.3.1.). Práce je přínosná zejména proto, že: 1) byl proveden popis, konstrukce a implementace několika specifických průběhů dýchání a 2) přináší nové podstatné informace o chování soustavy pro simulaci dechového cyklu. Kladem práce je také to, že autor si uvědomuje a objektivně informuje o omezeních a nedostatcích, které jeho práce doprovází a dává tak dobré vodítko pro možnosti aplikace svých výsledků a pokračování započaté práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101449