DVOŘÁKOVÁ, P. Podnikatelský plán na založení fitness centra v Chudčicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bočková, Nina

Autorka si zvolila běžné téma bakalářské práce. Pro zpracování autorka využila obecně známých postupů, a i když řešení není inovativní, nabídla podnikateli tři možné varianty průběhu podnikání. Autorka na práci pracovala soustavně, pečlivě si připravovala jednotlivé kroky, zjišťovala zájem zákazníků o nabízou službu, analyzovala podrobně i osobními návštěvami konkurenci v blízkém okolí. Pro financování projektu nabízí několik variant, nabídky hypoték zjišťovala u více pěněžních ústavů. Předložená bakalářská práce je pečlivě zpracovaná, odpovídá požadovaným standardům. Autorka se ve zvolené problematice orientuje. V bakalářské práci vhodně spojila znalosti nabyté studiem a zkušenosti související s jejím koníčkem. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Autorka naplnila zadaný cíl bakalářské práce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autorka provedla důkladnou analýzu současného stavu v lokalitě, kam se chystá umístit fitness centrum. Názory potenciálních zájemců o fitness v Chudčicích zjišťovala pomocí dotazníkového šetření.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Výstupy z analýz jsou rozpracované, podložené empiricky.
Praktická využitelnost výsledků A Podnikatelský plán je zpracován ve třech různých variantách, takže autorka nepodcenila ani nízký zájem klientů o služby. Podnikateli, pro kterého je plán zpracován předkládá reálné údaje.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formálně je práce na dobré úrovni. Snaha o barevné odlišení tabulkových údajů je spíše kontraproduktivní. Úroveň práce snižuje umístění předložek nebo jednopísmených spojek na konci řádku.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kučera, Aleš

Při zpracování bakalářské práce si autorka dle mého názoru počínala velmi dobře. Kladně hodnotím také volbu založení fitness centra, o která je v poslední době velký zájem. Z formálního hlediska je práce zpracována bez výhrad a autorka splnila zvolené cíle práce. Hodnocenou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101687