KRATOCHVÍL, A. Automatizace soustruhu na stroj pro obrábění a bombírování gumových válců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Štohl, Radek

Během zpracování diplomové práce student prokázal teoretické i praktické znalosti. Řešení práce věnoval potřebné úsilí. Prokázal schopnost samostatné práce jak při práci s literaturou, tak při návrhu a realizaci automatizace stroj pro obrábění a bombírování gumových válců. Z pozice vedoucího práce se ztotožňuji s hodnocením konzultanta.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Jirgl, Miroslav

Cílem předložené bakalářské práce byla modernizace, resp. automatizace stávajícího obráběcího stroje. Zadání práce hodnotím po odborné i časové stránce jako středně náročné. Většinu práce lze považovat za vlastní dílo studenta. V úvodních kapitolách, tj. 1 – 2, student popisuje kritéria pro výběr pohonů, různé koncepce řízení os a na základě uvedeného přehledu vybírá konkrétní produkt. Zde bych měl jednu připomínku k popisovaným možnostem, neboť zde student uvádí, že možnými variantami jsou buď krokový motor, nebo synchronní motor. V dalším textu tyto motory a jejich vlastnosti popisuje a z těchto popisů není zcela jasné, zda student hovoří obecně o synchronním motoru nebo o servomotoru. Další připomínku bych měl ke grafům efektivity jednotlivých motorů na obrázcích 3 a 4. Není zde totiž uvedeno, o jaké motory a pro jaké podmínky lze takovýchto průběhů dosáhnout. V následujících kapitolách je pak vybrán řídicí systém a navržen a diskutován řídicí algoritmus. Zvolená koncepce řešení je dle mého názoru vhodná, nicméně uvítal bych trochu podrobnější popis vlastního řešení. Poslední kapitola se zabývá návrhem a implementací vizualizace pro HMI panel, což považuji za poměrně zdařilé. V závěru je potom shrnuta celá práce a její výsledky a je konstatováno, že implementovaný systém byl podroben zevrubnému testování. Tato část, zabývající se právě testováním či ověřením funkce, zde však bohužel není více popsána ani diskutována. Po formální stránce je práce na poměrně dobré úrovni, připomínku bych měl pouze k vyjadřování se v 1. osobě množného čísla a také absenci odkazů na literaturu v případě některých tvrzení. Student předloženou prací prokázal, že dokáže řešit zadaný problém a i přes výše uvedené nedostatky konstatuji, že práce svědčí o bakalářských schopnostech studenta a doporučuji tak k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 102605