ŤUKA, J. Vliv provedení zateplení domu pro seniory ve Šternberku na výdaje spojené s jeho provozem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Josef

Diplomová práce se zabývá zhodnocením ekonomické návratnosti tří navržených variant zateplení obvodového pláště u bytového domu pro seniory ve Šternberku. V teoretické části diplomové práce nás seznamuje se základními pojmy, legislativou, materiály a rozpočtováním, které následně využívá v praktické části své práce. Po vizuální stránce je práce na velmi dobé úrovni. K teoretické části diplomové práce nemám žádné zásadní připomínky. V praktické části postupuje správně pro dosažení cíle. Bohužel v položkových rozpočtech u všech tří navržených variant zateplení se vyskytují stejné drobné nepřesnosti, které výsledek mírně deformují. Bytový dům pro seniory patří do první snížené sazby, a proto zde má být počítáno s DPH ve výši 15 %. I přes tuto drobnou výhradu doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Student splnil cíl diplomové práce.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část je zpracována na velmi dobré úrovni.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Analytická část diplomové práce je zpracována na dobré úrovni. Pracuje s aktuálními vstupními daty. Použité metody jsou správné. Výhrady mám jen k položkovým rozpočtům všech tří navržených variant, které obsahují stejné nepřesnosti. V krycích listech rozpočtů je zvolena základní sazba daně ve výši 21 %, ale pro bytové domy pro seniory se uplatňuje dle zákona o dani z přidané hodnoty první snížená sazba DPH ve výši 15 %. U položky očistění fasády tlakovou vodou není ve výměře počítáno se soklovou částí. U položky montáž výztužné sítě je uvedeno podhledy, ale výztužná síť byla aplikována na fasádu bytového domu a ne na podhledy. Nerozumím výpočtu ztratného u položky werber pás marmolit jemnozrný, výpočet se násobí 3,5 (to znamená 350%). Chybně spočítána výměra u položky doprava 1m2 fasádního lešení. V rozpočtu není počítáno s vedlejšími náklady na stavbu. U prací PSV není počítáno s přesunem hmot.
Odborná úroveň diplomové práce B Odborná úroveň diplomové práce je na velmi dobré úrovni. Vyskytují se v ní ale drobné nepřesnosti. Jako například, že součinitel tepelné vodivosti daného materiálu závisí na tloušťce materiálu. Primárně závisí na hustotě posuzovaného materiálu.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Teoretická část práce má přínos pro praktické využití. V položkovém rozpočtu jsou však chyby, které výsledek mírně deformují a bylo by zapotřebí rozpočet opravit.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A K práci s literaturou nemám připomínky. Doporučil bych však rozdělit seznam použitých zdrojů pro lepší přehlednost např. na právní předpisy, literaturu a elektronické zdroje.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Formální uspořádání a úprava textu, obrázků, tabulek a grafů je v pořádku. Překlepy, nebo nářečí se textu vyskytuje minimálně. Celkový popis řešeného objektu je technický, ale v jedné části je kostrbatý (útržkovitý, chybí slovesa atd.). Technik tomu samozřejmě rozumí, ale v DP by to mělo být uhlazené a mělo by to mít styl slohového cvičení.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Trnka, Lukáš

Diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním. Praktická část je pojata komplexně. Student popsal problematiku energetické náročnosti budovy, tepelně-izolační materiály a uvedl příslušné předpisy. V praktické části je na konkrétním bytovém domě ukázáno, jak velký vliv má zateplení tepelně-technických vlastností obvodového pláště na náklady spojené s provozem objektu. Grafická úprava je zpracována na dobré úrovni. V položkovém rozpočtu se vyskytují drobné nepřesnosti. Diplomová práce splňuje po formální i obsahové stránce všechny potřebné náležitosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100022