MENOUŠKOVÁ, T. Analýza vlivu typu konstrukce na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Třebíč [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavinková, Vítězslava

Cílem předložené diplomové práce je posouzení možného rozdílu v cenách rodinných domů na základě odlišného konstrukčního řešení, vybrány byly dvě dřevostavby a tři zděné rodinné domy. V teoretické části jsou popsány všechny následně použité metody ocenění pěti vybraných rodinných domů, V analytické části jsou použity téměř všechny metody vhodné pro ocenění rodinného domu. Byla shromážděna a vyhodnocena databáze srovnatelných nemovitostí o 18-ti prvcích, a byla prověřena, zda neobsahuje extrémní hodnoty. Pro co nejobjektivnější vyhodnocení cen byl proveden doplňující přepočet odečtením ceny pozemků zjištěné Naegeliho metodou pro eliminaci vlivu ceny pozemku. Nad rámec diplomové práce je zjištění podílu ceny pozemku z ceny celé nemovitosti v předmětné lokalitě. Obecně je přínosný způsob využití oceňovacích metod k získání ucelené představy o situaci na trhu s rodinnými domy, tento postup lze aplikovat i na jiné oblasti. Praktickým přínosem jsou informace o trhu v předmětné lokalitě. Závěry práce jsou korektní a autorka prezentovala své názory v dostatečném rozsahu. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část byla zpracovaná na dobré úrovni, s potřebnými podklady a materiály.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Vstupní data byla zpracována seriózně a jsou použity adekvátní metody ocenění a vyhodnocení výsledků.
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Nebyly shledány nesrovnalosti citací s normou ČSN ISO 69.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Gardášová, Alena

Předložená diplomová práce je zpracovaná dle zadání a na požadované úrovni. Zvolené metody jsou adekvátní cíli práce. Pět rodinných domů různé konstrukce je oceněno mnohem obsáhleji, než je běžné ve standardním znaleckém posudku. Pro potřeby metody přímého porovnání byla sestavena a statisticky vyhodnocena obsáhlá databáze. Závěry práce jsou korektní a autorka prezentovala své názory v dostatečném rozsahu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100338