MÜLLEROVÁ, M. Procesní FMECA - zavádění informačního systému v bance [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Studentka přistupovala k vypracování diplomové práce zodpovědně, pravidelně konzultovala své návrhy řešení dílčích cílů diplomové práce a prokázala svoji schopnost samostatně řešit inženýrské úlohy na výborné úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Studentka splnila všechny vytýčené cíle diplomové práce ve výborné kvalitě.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Do teoretické části diplomové práce studentka úspěšně zapracovala relevantní poznatky získané studiem.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Analytická část práce je precizně zpracována a odpovídá požadavkům průmyslové praxe.
Odborná úroveň diplomové práce A Diplomová práce má vysokou odbornou úroveň umožňující její efektivní využití v praxi.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Přínos výsledků diplomové práce pro praktické i teoretické využití je nesporný.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Práce s literaturou a přehled literatury odpovídá standardním požadavkům kladeným na závěrečnou kvalifikační práci.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální uspořádání a úprava a odborná jazyková úroveň jsou na adekvátní úrovni.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koch, Miloš

Velmi pěkná práce. Otázka k obhajobě: Uveďte náklady a očekávané přínosy řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 101614