HILLEBRANT, M. Nehodovost mladých řidičů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Schmeidler, Karel

Celkové hodnocení vyznívá velmi dobře. Závěry jsou přímo aplikovatelné ve společenské praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Po analýze případových studií a situace v dopravní nehodovosti u mladých a začínajících řidičů v tuzemsku i v zahraničí byly vypracovány návrhy pro snížení dopravní nehodovosti a rizikového chování.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část, zejména statistické analýzy současné situace, byla zpracována důkladně a s velkým osobním zaujetím.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Analytická část využívá poznatků statistiky a důkladné analýzy dat s popisem případových studií a hloubkovou analýzou jednotlivých příkladů.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň práce je velmi dobrá, ukazuje na zaujetí a osobní přístup. Dává předpoklady ke kvalitnímu zpracován návrhové části.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Teoretické závěry je možné využít v praxi soudního znalce hlubším vhledem do psychiky mladistvých dopravních delikventů. Praktické poznatky jistě pomohou ve snižování vysoké úrovně nehodovosti mladých řidičů.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Práce s literaturou a odkazy je dobrá, odpovídá úrovni kvalitního diplomanta a snese srovnámi s jinými obory.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Text je logicky členěn tak, aby podporoval četbu a porozumnění, obrázky a garafy podporují porozumnění textu a umožňují hlubší vhled do problematiky.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bradáč, Albert

V práci je provedena recenze existujících studií, týkajících se mladých řidičů, avšak analytická část mohla být detailnější. Například u jednotlivých reálných nehod postrádám podrobnější komentář ke vztahu příčiny nehody a "nezkušenosti" řidiče a porovnání, jak by nehodě bylo zabráněno, kdyby byl za volantecm starší, resp. zkušenější řidič.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100238