DÓCZY, A. Hra o trhy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Chvátalová, Zuzana

Diplomantka zvládla řešit problematiku práce naprosto ojediněle a se zaujetím. Vlastní snahou vyhledala řadu publikací (titulů, článků i v angličtině), které poctivě samostatně prostudovala. Jakožto absolventka bakalářského oboru Matematické metody v ekonomice k naplnění cílů práce zvolila velmi náročnou cestu pokročilých matematických metod. Její přístup i dílo lze označit za nadstandardní v rámci obvyklé úrovně diplomových prací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novotná, Veronika

Diplomová práce se zabývá poměrně obtížným tématem, zaměřeným zejména na konstrukci modelů ekonomických jevů s časovým zpožděním v oblasti teorii her. Lze konstatovat, že diplomantka si osvojila teoretické principy řešení různých úloh teorie her a rozšířila své znalosti z oblasti řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Dále prokázala schopnost aplikovat své poznatky na praktické úlohy a samostatné tvůrčí práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 102294