BENUŠOVÁ, E. Stanovení hodnoty podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

K vlastní diplomové práci nemám žádné podstatné připomínky. V průběhu zpracování diplomové práce se diplomantka zajímala o všechny dostupné informace související se zadáním a byla iniciativní. Vzhledem k tomu, že diplomantka splnila zadání v plném rozsahu, doporučuji proto, aby byla připuštěna k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Svobodová, Irena

Autorka diplomové práce vystihla situaci společnosti Orionreal, spol. s r.o. Strategická a finanční analýza odpovídá realitě, k čemuž dopomohlo i její dlouholeté působení ve společnosti. Jednatelé společnosti získali přehled o orientační hodnotě společnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 102044