VOMELA, R. Komunikační strategie pro firmu Bowling Blansko [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Práce naplnila vytýčený hlavní cíl. V návaznosti na hodnocení pokládám následující dotazy: 1) Vymezte jednoznačně cílové segmenty a cíle komunikační strategie. 2) Vysvětlete, jak vaše návrhy vyřeší obsazenost bowlingových drah. 3) Jaké kontrolní mechanizmy jste nastavil nebo by jste doporučil nastavit pro kontrolu plnění vaších návrhů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíle práce byly naplněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Metody a jejích použití bylo zvoleno správně, některé analýzy jsou spíše popisné. Chybí více kritické zhodnocení (napr. 7S analýza).
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C V návrhové části postrádám větší důraz na vymezení a popis cílových skupin. Dále návrhy řešení a jejích návaznost na problém s obsazenosti bowlingových drah v rámci
Praktická využitelnost výsledků C V rámci praktické využitelnosti bych doporučila jednoznačněji vydefinovat komunikační cíle, cílové segmenty a prokázat jejich návaznost na marketingové cíle.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Jazyková a odborná úroveň naplňuje základní standardy na tento typ práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Citace a seznam použitých zdrojů jsou relevantní.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Schüller, David

Hlavní cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření na optimalizaci komunikační strategie jsou v souladu s navrhovaným cílem. Diplomant použil adekvátní metody pro sběr a analýzu dat. Autor velmi dobře interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu. Navrhovaná řešení obsahují finanční rámec, personální zajištění a časový rámec, což umožňuje vhodnou implementaci do praxe. Uspořádání práce, formální náležitosti a odborná jazyková úroveň je na velmi dobré úrovni. Citační norma je dodržena

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 103501