KUBÍK, L. Informační bezpečnost jako jeden z ukazatelů hodnocení výkonnosti v energetické společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sodomka, Petr

Diplomant dokázal dobře zhodnotit studium profilových předmětů z oblasti informatiky a managementu a aplikovat získané poznatky do zpracování atraktivního a aktuálního tématu z oblasti informační bezpečnosti. Diplomová práce je zpracována svědomitě a s velkou odbornou erudicí. Patří k těm nejlepším, které jsem měl možnost v posledních letech vést. Proto ji hodnotím ve všech oblastech nejvyšší známkou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svoboda, Vlastimil

Předložená DP vykazuje znaky hlubokého pochopení a orientace v dané tématice, současně lze i vysoce ohodnotit vlastní návrh a řešení zadání. Volba metody zralostního modelu, jeho interpretace na konkrétní podmínky se i pro praxi ukazuje efektivně použitelná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 102649