VALENTOVÁ, M. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Předkládaná diplomové práce je velmi široce pojatá a její zpracování bylo náročné jak na získáván informací, tak po stránce metodologické. Předložený podnikatelský plán je prakticky realizovatelný. Při některých propočtech autorka neuvádí zdroj informací. Při obhajobě je třeba zodpovědět následující otázku: 1. Uveďte, odkud jste získala informace pro stanovení nákladů na propagaci, výšku mzdových nákladů na str. 55, časové odhady pro sestavení PERT.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Stanovené cíle práce byly splněny. Byly provedeny analýzy ověřující reálnost podnikatelského záměru, který Brisk, výrobní družstvo formulovalo. Na základě výsledků těchto analýz byl sestaven podnikatelský plán.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení je logický a správný. Autorka vhodně vybrala metody hodící se pro ověření podnikatelského záměru a sestavení podnikatelského plánu. Provedená analýza SWOT by měla být doplněna stávající strategií SWOT. V kap. 3.6. je pro sestavení harmonogramu realizace projektu použita metoda PERT, ovšem do teoretické části zahrnuta není.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Autorka plně prokázala schopnost interpretovat výsledky provedených analýz jak při ověřování proveditelnosti podnikatelského záměru tak při sestavování podnikatelského plánu.
Praktická využitelnost výsledků A Pro management Brisku jsou prakticky využitelné analýzy provedené v 2.3. Byla formulována strategie SWOT a firma ji schválila. Sestavený podnikatelský plán bude Brisk realizovat.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Uspořádání práce je logické a správné, formální náležitosti jsou na standardní úrovni, stejně jako odborná terminologie. Odborná sémantika je na standardní úrovni, syntaxe je někdy těžkopádnější. častější používání slova podnik se mi nejeví jako optimální.
Práce s informačními zdroji, včetně citací D Autorka musela čerpat informace z mnoha různorodých zdrojů, které však v některých případech nejsou ocitovány ( např. stanovení nákladů na propagaci, výška mzdových nákladů na str. 55, časové odhady pro sestavení PERT).
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Michalisko, Petr

Práce je velmi kvalitně zpracována a všechny cíle, které byly stanoveny na začátku, naplňuje. Zvolené metody a postupy řešení jsou odpovídající k vybrané problematice. Výsledky a závěry z nich jsou výstižné a reálně použitelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103131