MARTOF, J. Návrh změn marketingové komunikace vybrané společnosti na Internetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

V předložené práci oceňuji systematicky zpracované analýzy současného stavu - především ve využívání internetu v marketingové komunikaci zvolené společnosti. Předložené návrhy pak ze závěrů analýz vycházejí, jsou systematicky setříděné a připravené pro přímou implementaci v praxi. Otázka k obhajobě: Ve shrnutí analýz uvádíte mezi silnými stránkami společnosti "kvalitní internetová prezentace". Jako jeden z klíčových návrhů máte SEO optimalizaci. Není to v rozporu se zjištěním kvalitní prezentace na internetu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šelešovský, Vít

Diplomant projevil schopnost samostatné tvořivé práce. Z hlediska obsahového i formálního odpovídá oponovaná diplomová prácepožadavkům kladeným na tento typ prací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 102612