VÁCLAVEK, T. Stanovení hodnoty podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

K vlastní diplomové práci nemám žádné podstatné připomínky. V průběhu zpracování diplomové práce se diplomant zajímal o všechny dostupné informace související se zadáním a byl iniciativní. Vzhledem k tomu, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, doporučuji proto, aby byl připuštěn k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vašourek, Karel

Po formální i věcné stránce je diplomová práce velmi dobře uspořádaná. Jednotlivé části na sebe navazují v logickém sledu, práce je rovněž výstižně doplněna tabulkami, obrázky a grafy. Autor ve své práci řeší problematiku stanovení hodnoty podniku, která patří k obtížnějším tématům. Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod a teoretické pojednání o řešené problematice jsou zpracovány na výborné úrovni. Ocenění podniku je provedeno svědomitě a použitá data jsou zpracována správným způsobem. Předloženou diplomovou práci hodnotím za zdařilou, a to jak po stránce obsahové, tak i po stránce jejího praktického využití. Autor zmiňuje konkrétní stanovení hodnoty AGRO družstvo vlastníků Puklice a práce má tedy i skutečný praktický přínos. Cíl práce byl naplněn. Proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 102042