RYGAROVÁ, H. Marketingová strategie produktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Cíl práce byl naplněn. Navrhovaná marketingová strategie je v souladu s navrhovaným cílem. Diplomantka použila vhodné metody pro sběr a analýzu dat. Autorka dobře interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu. Navrhovaná řešení obsahují finanční a časový rámec, což umožňuje dobré předpoklady pro implementaci do praxe. Formální náležitosti a použitá terminologie je na dobré úrovni. Citační norma je dodržena. Práce s informačními zdroji je na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

BA,, Radka Šťastná,

Diplomantka předložila kvalitní práci na téma "Marketingová strategie produktu". Diplomová práce je zpracována na základě velkého množství teoretických a především praktických znalostí pro danou problematiku, která obsahuje stanovený cíl práce a tento cíl odpovídá požadované náročnosti. Cílem diplomové práce byla marketingová strategie vybraného produktu. Autorka splnila jak daný cíl, tak i jednotlivé body postupu zpracování zadání v plné míře.Literární přehled práce je po metodické a formální stránce také řádně zpracován a to včetně citací a odkazů na použitou literaturu. Diplomová práce obsahuje popis použitých metod, které jsou vhodné pro splnění cíle práce. Součástí práce jsou opatření i závěry, které přináší nové poznatky. Přínosem práce je obohacení o dotazníkové šetření, kdy autorka oslovila respondenty a tím získala potřebné informace pro zpracování dalších strategií. I když je dotazník dobře zpracován, postrádám v něm zmínku o Bio vínu. Po grafické stránce je práce na výborné úrovni a kapitoly na sebe logicky navazují.Diplomová práce byla zpracována zodpovědně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 102143