BEZECNÁ, V. Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pro společnost IKEA Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Práce splnila hlavní cíl. Autorka navrhla zrealizovala a vyhodnotila výzkum pro společnost IKEA. K zpracování DP mám následující dotazy: 1) Příprava dotazníků - byl dotazník ověřen před spuštěním výzkumu? Zahrnula jste do jeho zpracování připomínky? 2) Jakým procentem by jste odhadla, že budou vaše návrhy realizovány?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíle práce byly naplněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Postup řešení práce odpovídá zvolenému tématu. Ke kvalitě provedení postupu mám doplňující dotazy v závěru.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Autorka se v dané problematice odborně pohybuje
Praktická využitelnost výsledků B Autorka řeší v práci praktický problém, kterému zjevně rozumí, v dané společnosti její opatření budou s velkou pravděpodobnosti realizovány.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce splňuje požadované standardy.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Citace a práce se zdroji je dle požadavků.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vodák, Martin

Cíl práce:Cílem práce bylo navrhnout, zrealizovat a vyhodnotit marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pro společnost IKEA Brno. Lze konstatovat, že cíl byl zcela naplněn.Obsahové zpracování a přístup k řešení práce:Autorka zvolila tradiční struktůru Diplomové práce, tj. rozdělení na teoreretickou část a vlastní výzkum. Osobně považuji některé podkapitoly teoretické části za nadbytečné vzhledem k tématu a zacílení výzkumu(např. politické faktory viz str. 48). Všechna teoretická východiska jsou však popsána stručně a výstižně, a nepovažuji tedy nadbytečnost některých těchto informací za negativní.Autorka zvolila využití kombinací dvou metod provedení výzkumu: dotazníkového šetření a pozorování zákazníků.Před samotnou tvorbou a stylizací dotazníku, byla vypracována SWAT i SLEPT analýzu podniku.V průběhu dotazníkového šetření se autorce podařilo oslovit 223 respondentů formou dotazníku, zasílaného e-mailem. Pro zpracování dat bylo pak využito 116 dotazníků. Tento vzorek považuji za poměrně velký, a lze z něj dle mého názoru vyvodit poměrně vysoký stupeň akceptability u respondentů.Po zpracování dat autorka navrhla vlastní relevantní návrhy na zlepšení stávající situace spokojenosti zákazníků v IKEA Brno.Formání náležitosti práce a úprava:Autorka ve své práci dodržela veškeré požadavky na formální náležitosti diplomové práce. Číselná vyvození z výzkumu jsou podepřená velkým množstvím grafických znázornění, což práci přidává nejen na vizuální atraktivitě ale i na celkové přehlednosti a pochopitelnosti výsledků.Připomínky:Osobně bych preferoval razantnější formátování názvů jednotlivých kapitol a subkapitol. Z čistě subjektivního hlediska se domnívám, že by to přispělo k větší přehlednosti této práce.Dotazník použitý pro výzkum spokojenosti zákazníků v IKEA Brno byl vypracován ve slovenském jazyce (rodný jazyk autorky). Domnívám se, že pokud by byl dotazník přeložen do českého jazyka, a odstranila se tak drobná jazyková bariera u respondentů, vedlo by použití tohoto dotazníku k navýšení výsledného počtu navrácených dotazníků a tedy i k navýšení výsledné validity výzkumu.Závěr:Závěrem bych rád dodal, že oceňuji autorčin záměr postavit dotazníkové šetření jak na relevantních teoretických vstupech, získaných prostřednictvím SWAT a SLEPT analýz tak i praktické analýzy Customer Flow, měřené za provozu oddělení obchodního domu IKEA Brno.Předložená diplomová práce splňuje (při uvedených výhradách)obsahové i formální nároky na závěrečné práce a jako oponent ji shledávám dobře zpracovanou a hodnotím výslednou známkou "C".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 103488