MATUŠŮ, M. Využití nástrojů projektového managementu při tvorbě firemní identity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolíková, Lenka

Otázka k obhajobě: 1. Na str. 63 je uvedený Ganttův diagram. Vysvětlete prosím, co pro realizaci samotného projektu znamená kritická cesta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kažimírová, Martina

Práce vychází z reálného projektu, díky čemuž lze konstatovat, že se navržené metody osvědčily v praxi. Diplomant navrhl adekvátní postup, který odpovídal potřebám projektu a zároveň tím prokázal své kvalitní teoretické znalosti. Cíl práce tedy považuji za převážně splněný. V případě, že by diplomant předložil hlubší vlastní pohled na použité metody a čerpal z více odborných zdrojů, bylo by možné práci označit za výbornou. Proto se přikláním k výslednému hodnocení B tedy velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103218