ZAJAC, M. Návrh řešení elektronického obchodu pro vybranou firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Hlavní cíl práce v podobě návrhu řešení elektronického obchodu vybrané firmy včetně jeho následné propagace byl naplněn v plném rozsahu. Práce je zpracována komplexně s důrazem na praktickou využitelnost daným subjektem. Zpracování odpovídá požadavkům na diplomovou práci, a lze nalézt pouze drobné nedostatky ve formátování, stylistice a potažmo jazykových nepřesnostech. Celkově je práce zpracována nadstandartním způsobem. Z práce je zřejmá autorova znalost dané problematiky a dále systematický a inovativní přístup využitý při řešení. Rovněž výstupy práce jsou plně využitelné s důrazem na efektivitu podpory řízení z hlediska nákladů a času. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klusák, Aleš

Diplomová práce je zpracována na velice slušné úrovni. Komplexně řeší stanovený cíl dle uvedeného postupu a vytyčených dílčích cílů. Zpracování odpovídá požadavkům, avšak lze nalézt drobné formální nedostatky typu formátování, jazyková stylistika apod. Z práce je patrný autorův přehled o dané problematice, znalosti a především praktické dovednosti v hlavních oblastech práce. Vzhledem k rozsahu a jeho zaměření je zpracování v práci na nadstandardní úrovni. Oceňuji rovněž komplexnost navržených postupů a řešení. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 102181