DRAHOŠOVÁ, H. Návrh dílčí části CRM systému ve zvolené společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Klčová, Hana

Diplomová práce je zpracována velmi pečlivě, v přímé návaznosti na konkrétní realizovaný projekt zadavatelské společnosti AutoCont CZ. V práci oceňuji zejména to, že závěry analytické a návrhové části byly již oveřeny u zákaznické organizace, a konkrétní agenda "Případ k publikaci" byla úspěšně implementována.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vlasák, Petr

Zadání práce je splněno, cílů práce stanovených v zadání bylo dosaženo. Kvalita práce je nad rámec zadání potvrzena realizovanou implementací dle návrhu a nasazením informačního systému do provozu.Postup řešení od komunikace s klíčovými uživateli přes analýzu až po návrh je adekvátní stanovenému cíli. Výsledný návrh je dostatečně detailní a propracovaný. Využitelnost výsledků práce je potvrzena implementací. Revize implementované agendy po nasazení dává tušit, že analýza mohla být v některých aspektech podceněna.Práce je členěna do přehledné struktury, jednotlivé části jsou ve vhodném pořadí. Terminologie odpovídá kontextu práce a je účelně využita. Teoretická část je vhodně podpořena dostatečným počtem informačních zdrojů s adekvátním využitím. Teorie v některých pasážích jde málo do hloubky, historie MS CRM je naopak až moc detailní. Výsledkem je však výborný úvod do MS CRM, který může být využit i pro další práce.Závěr shrnuje dosažené výsledky, ale mohl by být podrobnější. Ocenil bych, kdyby diplomantka zmínila i reálné přínosy nové implementace a srovnání s očekáváním.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101761