KOZÁK, K. Rekonstrukce vytápění školní budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejčík, Jiří

V rámci řešení diplomové práce zpracoval student projekt rekonstrukce otopné soustavy ve školní budově, který bude podkladem pro realizaci rekonstrukce. Student po celou dobu řešení pracoval samostatně a práci předkládal k pravidelným konzultacím. Případné nejasnosti konzultoval nejen s vedoucím práce, ale také s odborníky z praxe, což se pozitivně projevilo na kvalitě práce. Student splnil cíle zadání a danou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Košner, Jan

Předložená diplomová práce Bc. Karola Kozáka obsahuje celkem 67 stran textu včetně tabulek, grafů a obrázků, 9 stran příloh a 7 výkresů v samostatné složce. Zadáním práce bylo provést návrh rekonstrukce systému vytápění školní budovy po provedené rekonstrukci zaměřené na zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy. Celá práce je rozdělena do 7 kapitol. V úvodní části je uveden popis řešené budovy. Následuje kapitola zaměřená na návrh nové otopné soustavy. Dále je zařazena kapitola obsahující podrobný výpočet tepelných ztrát budovy. Další dvě části se zabývají návrhem otopné soustavy a dimenzováním zdroje tepla včetně pojistných a zabezpečovacích prvků. Předposlední kapitola je zaměřená na měření a regulaci a poslední část řeší výpočet spotřeby tepla pro vytápění budovy. Následuje závěrečné shrnutí celé práce, seznam použitých zdrojů a výpis použitých zkratek a symbolů. K vlastní práci mám následující připomínky a poznámky: - v textu práce se vyskytuje zanedbatelné množství překlepů a nepřesností - velice kladně hodnotím celkové pojetí práce, kde se vyskytuje pouze minimální množství teoretických údajů a vztahů v míře zcela odpovídající řešenému tématu - velice oceňuji vypočtené ekvitermní křivky, které jsou nezbytné pro správné nastavení systému MaR - v práci postrádám návrh hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků a třícestného směšovacího ventilu - v grafické části eviduji neodpovídající měřítka popisového pole u výkresů ve formátu A4 (101, 102, 107) a výkresů ve formátu A1 (103-106) - v grafické části postrádám v rozvinutém schématu odvzdušňovací a vypouštěcí ventily (pokud není přímo naznačené umístění, mělo by být na schématu zcela jasně zmíněno např. v poznámce) - ve výkresech půdorysů se vyskytují popisky otopných těles otočené o 180° - označení stoupaček by mělo být provedeno velkým písmem - u výkresů č.101 a č.102 (půdorys 1.PP) postrádám vyznačenou vzájemnou návaznost (např. schématicky naznačené ve schématu budov) Celkové hodnocení práce: Textová a výpočtová část práce je na velice dobré grafické úrovni. Výše uvedené nedostatky prakticky neovlivňují celkovou úroveň předložené diplomové práce. Diplomant prokázal, že dovede na velice dobré úrovni aplikovat poznatky získané v průběhu studia a je schopen samostatné inženýrské činnosti. Předložená diplomová práce svým rozsahem a úrovní zpracování splnila požadavky zadání a proto ji doporučuji k obhajobě před komisí pro závěrečné zkoušky v oboru Technika prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101194