ŠURANSKÝ, D. Výroba kolíkové koncovky objemovým tvářením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Forejt, Milan

Diplomant navrhl variantní řešení postupu výroby kolíkové koncovky rozdělovače z elektrovodné mědi a pro vybranou variantu vypracoval předmětný technologický projekt s výkresovou dokumentaci sestavy a dvou výrobních výkresů vybraných nástrojů. Středně obtížné zadání řešil cestou objemového tváření na postupovém víceoperačním automatu. Při řešení se přidržel osvědčených vzorů bez hlubšího zkoumání problémů a v celku prokázal schopnost aplikace poznatků především ze studia specializace. Diplomový projekt je vypracován na standardní formální a grafické úrovni s množstvím přejatých obrázků z osvědčených vzorů, především pomocné studijní literatury. Navržený postup výroby je v celku technicky přijatelný. Diplomový projekt Bc. Davida Šuranského doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Lidmila, Zdeněk

Cílem diplomové práce Bc. Davida Šuranského bylo navrhnout výrobní postup kolíkové koncovky z čisté mědi objemovým tvářením. Po úvodní rozvaze o technologiích OTS, volbě optimálního postupu tváření a potřebných výpočtech, navrhl sestavu nástroje pro vhodný postupový tvářecí automat. Pro navržený postup výroby pak provedl technicko-ekonomické zhodnocení. Cíle diplomové práce tak byly splněny. Úroveň zpracování jednotlivých částí práce svědčí o potřebné orientaci autora v řešené problematice. Celkovou koncepci postupu výroby zadané součásti pokládám za správnou. Práce obsahuje řadu výpočtů, které byly nezbytné pro stanovení přetvárných odporů, tvářecích sil a prací i pro vlastní konstrukci nástroje, které jsou vesměs správné. Dobrou odbornou úroveň své diplomové práce však diplomant podstatně znehodnotil při jejím vlastním zpracování. V diplomové práci se vyskytuje velké množství chyb a nedokonalostí, které svědčí o nezodpovědném přístupu diplomanta k jejímu zpracování, např.: • na výkresu součásti (DP-2017-145235-01), není zakótována hloubka otvoru, na výkresu uvedeném na obr. 2.1 pak chybí označení průměrů a opět není definovaný pozměněný tvar dutiny, tedy nebyl ani přepočten objem výlisku, • mnoho obrázků je převzato z různých literárních pramenů, jejich grafická úroveň je zcela rozdílná a vesměs velice nízká a u některých se pak vyskytují pozice (obr. 1.6, 1.8), které nejsou v práci vysvětleny, • v některých větách chybí slova, takže nedávají smysl (str. 15, 18, 26) • v textu je mnoho chyb vzniklých z nedbalosti - str. 16 - je vydáváno za poměrné přetvoření; vztah (1.6) - jedná se o rychlost, nebo velikost deformace; obr. 2.3 - co zde značí číslice 1000, 100... ; str. 46 - odvolávky na vztah (4.36), (4.37), případně obrázky (obr. 5.1) ty však v práci nejsou; co znamená slovo (vlevo) u obr. 1.23, 3.11 a 4.1, • v práci je množství obrázků a tabulek, o kterých však v textu není žádná zmínka - tab. 2.1 až 2.4..., obr. 1.21, 2.2, 2.3, 3.1 až 3.3 ... , • nepochopil jsem, jak souvisí vztahy uvedené u obr. 1.9 se zákonem zachování objemu, jak se zde uvádí a co mají vyjadřovat, žádám diplomanta o vysvětlení. V souladu se zadáním je k práci přiložena kvalitní sestava a kusovník postupového nástroje a detailní výkres průtlačníku a průtlačnice pro operaci dopředného protlačování. U průtlačníku zde chybí tolerance funkčního průměru 6,16 mm, která by odpovídala toleranci (H7) otvoru v průtlačnici.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 100973