HÁLA, O. Měření povrchového napětí kapalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Košťál, David

Diplomová práce je zaměřená na problematiku měření povrchového napětí kapalin, přičemž hlavním výstupem práce mělo být zařízení schopné tuto vlastnost měřit. Student v první části práce poskytl přehled velkého množství měřicích metod, ze kterých, na základě požadované přesnosti a požadavků plynoucích z výzkumu na ÚK, jednu zvolil. V druhé části práce vytvořil koncept zařízení využívajícího zvolenou metodu a zařízení podle konceptu kompletně zhotovil. V poslední části práce se obšírně zabýval jeho verifikací pomocí srovnání výsledků s komerčním zařízením a dále studiem aspektů, jež mohou ovlivnit přesnost výsledků. Dle mého názoru je zařízení, které vzniklo během řešení práce jako její hlavní výstup, na úrovni minimálně srovnatelné s komerčně dostupnými alternativami a plně využitelné pro další výzkum na tomto pracovišti. Jeho výhodou je navíc kompaktnost a otevřenost pro případné další modifikace plynoucí z potřeb budoucích výzkumů v oblasti tribologie. Práci studenta během celého řešení diplomové práce hodnotím jako pečlivou a svědomitou a oceňuji zejména samostatnost, se kterou byl schopen řešit vzniklé problémy, ať už se jednalo o problémy při programování softwarové části v aplikaci MatLab, případně zajištění referenčních hodnot povrchového napětí z komerčního zařízení pro vybrané látky. Jako drobné mínus spatřuji to, že se již nepodařilo práci rozšířit do oblasti tribologie a prakticky využit hodnoty povrchového napětí pro výzkum chování maziva v okolí kontaktu. Tato část by ovšem již byla nad rámec zadané práce a proto ji nezahrnuji do hodnocení. Celkově jsem z prací spokojen a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vimmr, Jan

K posouzení byla předložena kvalitně zpracovaná diplomová práce zabývající se studiem povrchového napětí kapalin a možnostmi jeho měření. Hlavním záměrem této práce bylo navrhnout a zkonstruovat mobilní a spolehlivé experimentální zařízení pro měření povrchového napětí kapalin. Povrchové napětí patří mezi významné vlastnosti kapalin, které ovlivňují chování kapalného maziva v tribologii. Z tohoto pohledu má podle mého názoru diplomová práce velký praktický význam. Mohu konstatovat, že všechny cíle formulované v zadání diplomové práce byly splněny. Experimentální zařízení na měření povrchového napětí kapalin bylo navrženo na principu zavěšené kapky. Bylo provedeno několik ověřujících měření, která prokazují, že zkonstruované zařízení dokáže spolehlivě měřit povrchové napětí. Velice kladně hodnotím pečlivě provedenou rešerši týkající se přehledu metod používaných pro měření povrchového napětí včetně oblasti jejich použití. Rovněž kladně hodnotím vyvinutí vlastního softwaru v prostředí MATLAB pro ovládání zkonstruovaného experimentálního zařízení na měření povrchového napětí kapalin. Domnívám se, že u metody zavěšené kapky, kterou diplomant použil při konstrukci experimentálního zařízení, mohl podrobněji rozepsat a odvodit matematické formulace pro výpočet hodnoty povrchového napětí. Dále si dovoluji upozornit diplomanta na nesprávné vyjádřování typu "hmotnost kapky je vyjádřená v newtonech" - pod rovnicí (2.20). K obsahové stránce práce nemám žádné další připomínky. Diplomová práce splňuje všechny náležitosti kladané na kvalifikační práce tohoto druhu. Práce je zpracována přehledně, má pěknou grafickou úpravu a je napsána velmi dobrou češtinou s minimem překlepů a gramatických chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100721