PETRYCH, J. Návrh přídavného frézovacího zařízení pro CNC Masturn MT54 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Předložená bakalářská práce je věnována návrhu přídavného frézovacího zařízení pro CNC Masturn MT54. Práce není zpracovávána jako čistě teoretická, ale je autorem uvažováno o realizaci navrženého zařízení. Toto bude sloužit jako rozšíření technologických možností CNC stroje, který má autor dostupný. Práce tedy zohledňuje jak jednoduchost výroby, tak i technologické možnosti autora, popřípadě možné kooperace, dostupné komponenty atd. Autor v práci předkládá zdařilý konstrukční návrh frézovacího zařízení a to včetně patřičných výpočtů. Autor v průběhu realizace práce pravidelně konzultoval, byl při zpracovávání samostatný a nebylo nutné přílišných zásahů do jeho tvorby. Předloženou práci považuji za velmi kvalitně zpracovanou, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vetiška, Jan

V první části práce se student zabývá přehledem jednotlivých komponent frézovacích vřeten a komerčně dodávanými přídavnými frézovacími zařízeními pro soustruhy. V kapitole 3. je návrh tří možných řešení. Tyto návrhy mohli být více rozvedeny. V následující kapitole jsou popsány výpočty potřebné pro samotnou konstrukci. V kapitole 5. je podrobně popsán konstrukční návrh vybrané varianty. Tento návrh je doplněn výkresovou dokumentací. V práci se vyskytuje řada překlepů, stylistických chyb a nejasných formulací. Např. 3.4 ...by se nějakým způsobem připevňovala úhlová hlava. I přes tyto nedostatky je práce na dobré úrovni. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100743