BUDAY, J. Vliv magnetického pole na charakter proudění kolem různých materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Fialová, Simona

Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem vlivu magnetického pole na chování kapalin v blízkosti tuhých povrchů. Primární je rozsáhlá literární rešerše dostupné zahraniční literatury, která je přehledně zpracovaná a dobře zapsaná v přehledu literatury. Autor se nejprve zvlášť zabýval prouděním kapalin a magnetickým polem, které později spojil do vzájemné interakce. Vzhledem k tomu, že v literatuře se přímo prouděním a vlivem magnetického pole na proudění mnoho autorů nezabývalo, zvolil vlastní dělení vlivu magnetického pole na kapaliny. Dle cílů práce měl v rámci časových možností provést i ověřovací experiment. I tento cíl splnil a prokázal, že je schopen nejen provést měření ale i jej správně vyhodnotit a okomentovat. Měření probíhalo v laboratoři OFI VK a autor používal vzorky o různé povrchové úpravě a kapaliny magnetické i nemagnetické. Sledoval vliv slabého magnetického pole na chování nejdříve kapky nehybné, tak i kapky v pohybu. Celkově je práce srozumitelná, se zajímavými výsledky a správně okomentovanými problematickými částmi. Naplnila cíle a má potenciál na eventuální rozšíření v práci diplomovou. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šedivý, Dominik

Student v práci přehledně zpracoval rešerši o stávajícím poznání vlivu magnetického pole na kapalinu. Na začátku práce popsal charakteristické vlastnosti kapalin a magnetického pole. Dále se podrobně zaměřil na vliv magnetického pole na kapalinu, kde uvedl výsledky prací, které popisovaly změny vlastností vody v magnetickém poli. V poslední části práce autor provedl experiment, ve kterém byl zkoumán vliv magnetického pole na kontaktní úhel tří typů kapalin v interakci s nesmáčivým povrchem. Autor se v práci mohl více zaměřit na popis vlivu magnetického pole na proudící kapaliny. Název první kapitoly by bylo vhodné jinak pojmenovat. V práci se často uvádí magnetická indukce jako magnetické pole. V práci je nekonzistentní typografický zápis jednotek a občas se zde i vyskytují gramatické chyby. Autor na několika místech práce nepřesně interpretuje výsledky (viz data z obr. 3.6). Z formálního hlediska je směrnicí děkana doporučené tisknout závěřečné práce práce oboustranně. I přes výše zmíněné nedostatky jsou cíle práce splněny. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101364