SLIVKA, V. Režimy opotřebení hliníkových slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Šperka, Petr

Bakalářská práce se zabývá hodnocením režimů a míry opotřebení nastávající u hliníkových slitin při testování na tribometru typu ball-on-disk. V přehledu současného stavu poznání jsou popsány adhezivní a abrazivní režimy opotřebení a způsob hodnocení režimu opotřebení hliníkových slitin pomocí map režimů čerpaný z primárních literárních pramenů. Pro experimenty byl zvolen materiál Al-Si-Sn, který se běžně používá pro výrobu kluzných ložisek v automobilových aplikacích. Provozní podmínky provedených experimentů byly zakresleny do mapy režimů pokrývající tři různé oblasti. Po testech byla topografie opotřebených stop změřena na optickém tribometru a z dat vyhodnocena míra opotřebení. Při hodnocení topografie stop byly sledovány tři znaky nasvědčující určitým režimům opotřebení. Výsledky však jednoznačně neprokázaly jasné hranice mezi režimy predikované z teoretické mapy režimů opotřebení. Výsledky práce jsou dobře diskutovány. Po stylistické, logické a formální stránce je práce dobrá. Kladně hodnotím studentovu aktivitu, průběžnou práci a samostatnost při nastudování komplexní problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zapletal, Tomáš

Tato bakalářská práce se věnuje experimentálnímu studiu opotřebení hliníkové slitiny Al-Si-Sn, za podmínek suchého tření, při experimentální konfiguraci ball-on-disc. V první fázi práce se autor za pomoci optického profilometru věnuje studiu mechanismů získaného opotřebení za různých provozních podmínek, kde zkoumá charakteristické rysy jednotlivých druhů opotřebení. Autor dále pro porovnání zanáší získaná data do mapy opotřebení pro hliníkové slitiny a následně se věnuje studiu míry opotřebení a tření. Úvodní kapitoly práce jsou přehledně sepsány, obsahují obsáhlý a dobře strukturovaný úvod do dané problematiky. Při popisu získaných dat však autor bez zjevného propojení poněkud nepřehledně přeskakuje z jednoho grafu na druhý. U některých grafů (Obr. 5.5 až Obr. 5.7) je nejasné pro jaké podmínky byly tyto závislosti získány (Obr. 5.5 a Obr. 5.7 - při jaké rychlosti; Obr. 5.6 - při jakém zatížení). Z mého pohledu by si získané výsledky v kapitole 5.2. zasloužily obsáhlejší komentář. Autor v závěru práce dobře diskutuje možné nedostatky a odůvodňuje zvolený přístup k určení míry odebraného materiálu či volbu výpočtu kontaktního tlaku pomocí Hertzovy teorie pro liniový kontakt (pro konfiguraci ball-on-disc). Některé informace zmíněné až v diskusní části by bylo pro lepší orientaci vhodné uvést dříve (např. počet vyhodnocovaných bodů na disku). Práce je taktéž věnována pouze jedné slitině hliníku. V některých odstavcích v úvodní části jsou zmiňovány převzaté informace (např. poslední odstavec v kapitole 2.1.1 - ze zdroje [6]; či kapitola 2.2 - např. ze zdroje [12]), autor zde však použité zdroje neuvádí. Stejně tak citace [10], která je uvedena v seznamu použitých zdrojů není v textu nikde použita. Po formální stránce musím vytknout zejména číslování citací (začínající číslem [8]) a také jejich umístění v textu, dále pak nepřehledné popisy výpočtů (např. výpočet objemu odebraného materiálu či kontaktního tlaku). Práce je až na drobné nedostatky kvalitní a svým rozsahem, formou i obsahem splňuje všechny požadavky. Práci doporučuji k obhajobě s výslednou známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101056