SIMANDL, M. Určení nesymetrie kontaktního úhlu u různě hydrofobních povrchů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Fialová, Simona

Bakalářská práce se zabývá zajímavým fenoménem, který vykazují různě hydrofobní povrchy vůči vodě. Tímto je anizotropie kontaktního úhlu. Student zpracoval obsáhlou tematickou rešerši, ve které zohlednil i typy hydrofobních povrchů a vliv výroby na kontaktní úhel a jeho hysterezi. Popsal jevy, ke kterým dochází při kontaktu hydrofobních povrchů s vodou. Výjimečná je zejména praktická část práce, ve které měřil hodnoty kontaktních úhlů na površích s různým stupněm hydrofobie a různým typem přípravy vzorku. Vysoký počet měření a vyhodnocení vlivů velikosti kapky, typu povrchu i pozice dělá z této části práce skutečně využitelný materiál pro další výzkum. Měření rozšířil i hodnotu úhlu odtržení kapky pro různé směry hydrofobního nátěru. Práce je i z formálního hlediska na vysoké úrovni, s odpovídající stylistikou i gramatikou. Cíle práce byly zcela naplněny, student aktivně pracoval s literaturou a precizně vypracoval a vyhodnotil vlastní experimentální výsledky. Práce je využitelná pro další výzkum i jako velmi solidní základ pro rozšíření do práce diplomové. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pochylý, František

Bakalářská práce představuje úvodní studii o anizotropii kontaktního úhlu kapky vody na pevném povrchu s anizotropními vlastnostmi. V úvodu práce je nutno ocenit vynikající literární rešerši zahraničních autorů k dané problematice. Další část práce je zaměřena na studium kontaktního úhlu na základě experimentu. Autor navrhl vhodnou metodiku experimentu i jeho realizaci. Výsledky jsou přehledně zpracovány a dávají dobrou představu o míře anizotropie povrchu na kontaktní úhel kapky kapaliny. Práce má vynikající odbornou i grafickou úroveň

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101363