JÍLEK, J. Manipulační vozík [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Brandejs, Jan

Práce je zaměřena na konstrukci manipulačního vozíku pro mezioperační přepravu rolí podlahové krytiny. Seznamuje s logistikou při pokládce krytiny v autobusech a s nedostatky pracoviště. Výsledkem práce je konstrukční návrh a výkresová dokumentace vozíku pro přepravu rolí lina. Nedostatkem konstrukce je aretační mechanismus, jeho funkce, umístění a ovládání. Tlak na ovládací páku je nepřiměřený (400 N), páka je z hlediska obsluhy špatně přístupná, spojovací tyč nemá žádnou funkci, druhou stranu nezablokuje ani neuvolní. Cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Nevrlý, Josef

Hodnocená bakalářská práce představuje variantní návrh manipulační techniky pro práci s rolemi navinutých podlahových krytin při výrobě autobusů. Návrh je poměrně snadno realizovatelný a potenciálně je přínosný jak po stránce výrobní technologie a produktivity, tak i po stránce úspory manuální práce a zvýšení bezpečnosti pracovníků provozu. V práci se vyskytují některé konstrukční nejasnosti (souběh funkce spojovacích tyčí a pedálu - obr. 5.1) a stylistické a gramatické nedostatky (např. str. 15, řádek 3. a 7. shora , dále str. 16, řádek 11. shora atd.). U prvních tří - patrně převzatých - obrázků není uveden zdroj.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 101189