SNÁŠELOVÁ, M. Návrh informačního systému pro taneční centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Neuwirth, Bernard

Práce byla zaměřena na vytvoření návrhu IS pro taneční centrum. Tento cíl byl v práci zcela splněn. V praktické části práce byla zpracována analýza stávajícího stavu a provedeno dotazníkové šetření. V návrhové části byl hlavní důraz kladen zejména na praktickou využitelnost návrhu, což představuje i největší přínos práce. Celkové zpracování práce je na velmi dobré úrovni. Otázky k obhajobě: Proč se domníváte, že dojde po nasazení Vašeho řešení k odhadovanému růstu až o 15 klientů týdně? Po jak dlouhé době od nasazení předpokládáte, že se začne týdenní nárůst klientů projevovat, co by to mohlo ovlivnit? Je taneční centrum připraveno na takový nárůst klientů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mareš, Vlastimil

Autorka splnila zadání bakalářské práce. Dobře provedla analýzu a podle ní zvolila odpovídající řešení. Jedná se o kvalitní práci jak obsahem tak rozsahem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 99911