DVOŘÁK, M. Investování do akcií vybraných automobilových společností Evropské unie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Cíle práce jsou sice vymezeny, ale vzhledem k neznalosti pravidel českého jazyka a mnoha odborným a terminologickým chybám autora hodnotím tuto část jako silně podprůměrnou (str. 13). Navíc poslední uváděný parciální cíl do této části práce nepatří (tato chyba se objevuje i v metodologii). Není totiž parciálním cílem. Teoretickou část hodnotím jako neuspořádanou a značně povrchní, pouze částečně související s praktickou částí, jejíž obsah považuji za standardní. Celá bakalářská práce na mne působí takto: 1/ Je záměrně formátována tak, aby fiktivně zvětšila svůj skutečný rozsah. 2/ Formátování je otřesné, viz nedotažené stránky a hrubé chyby v hlavních nadpisech (např. str. 31, str. 37), rozjeté nadpisy (str. 73) 3/ Literatura není seřazena abecedně (str. 79) 4/ Nepropracované a roztažené tabulky (např. str. 73, 74) bez vysvětlivek. 5/ Stylistika je otřesná - viz. např. str. 35 poslední odstavec a pod. Práci připouštím k obhajově s velice vážnými výhradami, přičemž důrazně požaduji zodpovědět, rep. vysvětlit tyto dotazy: 1/ Vysvětlete obsah textu na straně 13 a to větu po větě. 2/ Na základě hlavního nadpisu na str. 37 vysvětlete, pro koho je určeno Vaše investiční doporučení? 3/ Vysvětlete jednotlivé položky druhého odstavce na straně 33. 4/ Vysvětlete poslední odstavec na straně 32.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků E
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

KORDULIAK, Miroslav

V bakalárskej práci boli splené stanovené ciele. Tieto ciele ale neboli dostatočne cieľavedomé. Zvolené metódy sú všeobecne akceptované vo sfére finančnej analýzy trhu. Práca bola písaná veľmi vecne a stručne. Čitateľ veľmi ľahko pochopí podstatu hodnotených kritérií, aj ich interpretáciu. Práca bola avšak niekedy písaná až veľmi stručne a chýbali hlbšie súvislosti. Dané výsledky sú čiastočne využiteľné v praxi. Veľa prezentovaných ukazovateľov nebolo v konečnom dôsledku hodnotených, čo znižuje kvalitu práce. Avšak pre účely bakalárskej práce boli postačujúce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 100438