MEINDL, J. Bio-inspirované materiály pro aplikace v organické elektronice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Krajčovič, Jozef

Bakalářská práce studenta Jiřího Meindla je zaměřená na atraktivní a dynamicky se rozvíjející problematiku bio-inspirovaných materiálů pro organickou elektroniku. Cíle bakalářské práce byly: A. vypracovat literární rešerši zaměřenou na perspektivní bio-inspirované materiály s logickým dělením pro jednotlivé aplikace. B. cíleně sledovat v literatuře biokompatibilní materiály, jako vysoce potenciální systémy pro budoucí implementaci do živých systémů. Student se od počátku zadání práce věnoval dané problematice s patřičným odstupem, určitě se dané atraktívní problematice bezesporu dalo přistoupit s větším entusiasmem s ohledem na jedinečnou možnost nabývání nových a neprobádaných výzkumných poznatků. Předkládaná bakalářská práce je s předloženými informacemi zpracovaná přehledně a s logickou návazností jednotlivých kapitol. Schází však větší záběr využitelných systémů pro danou problematiku a jejích celkové zhodnocení, co by mělo sloužit jako podklad pro další především experimentální část studia nových materiálů. Jsou zde uvedené fragmenty bio-inspirovaných systémů a u jednotlivých vybraných molekul jsou uvedené i kapitoly zaměřené na syntézy a chemismus systémů. V závěrečných kapitolách je práce zaměřená na biokompatibilní systémy pro potenciální využití formou transistorů v živých soustavách. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm „dobře“ (C).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce D
Celkový přístup k řešení úkolů D
Splnění požadavků zadání C
Studium literatury a její zpracování D
Využití poznatků z literatury D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pospíšilík, Karel

Několik drobných chyb: - na str 16 je zmíněna možnost přípravy 6,6'-dibromindiga z 1,4-dibrom-2-nitrobenzenu , který je označen jako sloučenina 18. Pod tímto číslem je na obr 9 na následující straně 2,4-dibrom aceto- fenon. - stálo by za to uvést synthetické schema synthesy 6,6'-dibromindiga z 1,4-dibrom-2-nitrobenzenu selektivní lithiací - tři zmíněné synthetické cesty přípravy 6,6'-dibromindiga by stálo za to zhodnotit podle parametrů uvedených v Org. Process Res. Dev. 2012, 16 (11) , 1697-1706 . Taky zvážit hledisko kvality finálního produktu, neboť 6,6'-dibromindigo se obtížně čistí a je vhodné aby finální krok synthesy proběhl s vysokým výtěžkem. Z tohoto důvodu je Wolk-Frimerova synthesa asi vhodnější než Harleyho - Masonova synthesa. - na str. 26, kapitola 4.5.2 v druhém odstavci navrhuji uvést ….ambipolární monothifenový derivát isoindiga (28), …. - na str 29 u Nernst-Einsteinovy rovnice by mělo být za m rovnítko. - na str. 45 do Seznamu použitých značek a symbolů přidat TsOH (kyselinu p-toluensulfonovou) a dba (dibenzylidenaceton), tri-O-(tolyl)-P (tri-O-(tolyl)fosfin) O kopolymerech indiga a isoindiga a jejich použití taky pojednává práce: Donor–Acceptor Copolymers Based on Thermally Cleavable Indigo, Isoindigo, and DPP Units: Synthesis, Field Effect Transistors, and Polymer Solar Cells zveřejněná v : ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7 (17), pp 9038–9051 Zajímavá je též z tohoto pohledu souborná studie : Organic Optoelectronic Materials: Mechanisms and Applications zveřejněná v Chem. Rev., 2016, 116 (22), pp 13279–13412

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100146