BELISOVÁ, M. Ekotoxicita pěnových hasebních prostředků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zlámalová Gargošová, Helena

Cílem bakalářské práce studentky Márie Belisové bylo posoudit vliv vybraných pěnotvorných hasebních prostředků (pevná smáčedla TS TURBO a TS ECO) na živou složku ekosystémů. Pro posouzení ekotoxicity vybrala vhodnou baterii testů na terestrických a akvatických oprganismech. Studentka poměrně rychle vstřebala poznatky týkající se problematiky ekotoxikologie a metodik jednotlivých testů, což prokázala nejenom při sepsání teoretické části práce, ale i při vlastní experimentální práci. Testy bez větších obtíží samostatně nasazovala a vyhodnocovala. Z výsledků pak vyvodila závěry týkající se vlivu hasebních prostředků na životní prostředí. Práce je zpracovaná přehledně, obsahuje typické kapitoly pro bakalářskou práci, po jazykové stránce je rovněž na dobré úrovni. V diskuzní části by bylo vhodné některé poznatky rozvinout a upřesnit. Rovněž by bylo vhodné prostudovat více literárních zdrojů a tím i obohatit diskuzi. Nicméně celkově mohu konstatovat, že studentka pracovala svědomitě a cílevědomě její práci a aktivní přístup k problematice hodnotím stupněm výborně-A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Využití poznatků z literatury B
Studium literatury a její zpracování B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vávrová, Milada

Studentka Mária Belisová řešila ve své bakalářské práci ekotoxicitu vybraných hasebních prostředků používaných v pěnových hasicích přístrojích. Jednalo se o dvě pevná smáčedla, a to TS TURBO a TS EKO. Tyto látky posuzovala jak testy pro akvatické ekosystémy, tak také pro terestrické ekosystémy. Pro hodnocení v akvatickém prostředí použila jako organismy žábronožku Thamnocephalus platyrus a vodní rostlinu Lemna minor , v terestrickém prostředí potom žížalu hnojnou Eisenia fetida a semena salátu setého Lactuca sativa. Výsledky všech testů zhodnotila na podkladě vypočtených hodnot LC50 a IC50. Práce představuje velmi pěknou ucelenou studii, kde za závadu považuji pouze malý počet literárních odkazů a s tím související chudší diskusi a porovnání vlastních výsledků s literaturou. Bakalářskou práci doporučuji k oponentuře a přes uvedené výtky ji hodnotím stupněm „A“, výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury a její citace B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Úroveň jazykového zpracování B
Závěry práce a jejich formulace A
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 99951