UHER, T. Studium difúze v gelech na mikroskopické úrovni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedláček, Petr

Tadeáš Uher se ve své bakalářské práci ujal úkolu využít techniku fluorescenční korelační spektroskopie pro potřeby stanovení difúzních parametrů vybraného fluoroforu v hydrogelových vzorcích. K plnění experimentálních úkolů nemám co studentovi vytknout. Pečlivě a spolehlivě připravoval vzorky pro plánované analýzy a pravidelně konzultoval další postup. Bohužel, podobnou spolehlivost a píli jsem postrádal při finalizování a sepisování práce. Z předloženého textu je jasně patrné, že byl „šitý horkou jehlou“. Mimoto student nevyužil potenciál zajímavého a poměrně široce zkoumaného tématu při zpracování literární rešerše, která je poměrně chudá. Hlavní předností práce tak zůstává shromáždění nových poznatků o vlivu jednotlivých měřících parametrů na kvalitu výstupů FCS analýz v hydrogelových vzorcích. Ty se jistě stanou metodickým základem pro navazující podrobnější experimentální studium difúze v gelových materiálech. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm „Dobře (C)“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Studium literatury a její zpracování D
Využití poznatků z literatury D
Splnění požadavků zadání B
Celkový přístup k řešení úkolů C
Využívání konzultací při řešení práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Laštůvková, Marcela

Tadeáš Uher se zabýval studiem difúze barviva Rhodaminu 6G v agarózových hydrogelech na mikroskopické úrovni, k čemuž využil dostupnou techniku na Centru materiálového výzkumu, fluorescenční korelační spektroskopii. Celá práce je sepsaná na 31 stranách. Úvod práce má zpravidla sloužit pro čtenáře jako stručné přiblížení celé práce. Má se tam objevit motivace, směr, kterým se práce bude ubírat a může se tu objevovat i stručné shrnutí náplně práce. Rovněž by bylo vhodné se zde zmínit, proč je důležité se tímto tématem zabývat, co vás k tomu vedlo a proč je toto téma tak aktuální a má cenu se jím zabývat. Bohužel, úvod této bakalářské práce na mě působil spíš jako kapitola Cíle práce, neboť student zde popisuje, čím se jeho práce zabývá, jakou metodu využívá a jaké vzorky budou přesně měřeny a připravovány. Teoretická část byla sepsána na 10 stranách a obsahovala na 30 literárních zdrojů, 10 z nich bylo českých. Tato část je logicky členěná, student zde zmiňuje principy difuzních procesů, vzniku gelů a jejich vlastností, rovněž se zaměřil na použité materiály, jako jsou agaróza, Rhodamin 6G a polystyrensulfonát sodný. Současný stav řešené problematiky student popsal na 1 stranu A4, což mi přijde naprosto nedostačující, neboť jedním z hlavních bodů bakalářské práce bylo Vypracovat literární rešerši na téma využití různých instrumentálních technik při studiu difúze v hydrogelových materiálech. V této části student využívá 2 vědeckých mezinárodních publikací zabývající se studiem difuze pomocí fluorescenční korelační spektroskopie. Sice je zde uveden stručný popis, čím se autoři publikací zabývali a jaké jsou jejich závěry, avšak postrádám zde nějaké grafy či tabulky, které by tyto výsledky popisovaly, přiblížily a v nichž by bylo možné hledat nějaké analogie s bakalářskou prací. Rovněž zde mohly být více popsány postupy přípravy vzorků, či rozsáhlejší souvislosti s FCS technikou, neboť i tohle je důležitým bodem této části bakalářské práce. V rešerši se student zabýval i využitím difuzních experimentů v difuzních celách (1 vědecký článek) a využitím UV/VIS spektrometrie. V celé rešerši mi rovněž chybí nějaké uvedení difuzních parametrů, které byly stanoveny a porovnávány. V této části navíc došlo k posunutí zdrojů publikací ze zdroje [30] rovnou na zdroj [33], čímž publikace v rešerši nekorespondují se zdroji v seznamu publikací (str. 29 –31). V této části bych uvítala rozsáhlejší rešerši právě pro techniku FCS, neboť se jednalo o stěžejní přístroj. Mohlo zde být uvedeno mnohem více článků, které se zabývají stanovováním difuzních parametrů ať už v hydrogelech či roztocích za využití různých sond v různých materiálech. Určitě by bylo možné se inspirovat či hledat mezi články analogii, kterou by bylo možné využít v současných experimentech či do budoucna. V této části mohly být uvedeny i vědecké články, které využívají i jiných technik než je pouze FCS a UV/VIS spektrometrie pro stanovení difuzních experimentů, což by bylo námětem pro další výzkum, možnost inspirace a porovnání současných experimentů. Experimentální část student popsal na 2 strany, je zde obsažen seznam použitých chemikálií, u nichž chybí chemická čistota a seznam použité instrumentace, kde naopak chybí uvedení typu, značky či jména výrobce. Navíc v experimentální části chybí zakomponování odkazů na obr. 9 a 10 v textu práce. Výsledková část byla sepsána na 7 stranách, kde student systematicky vysvětluje výsledky jednotlivých experimentů. Slabší částí ovšem je samotné zpracování výsledků, například grafy a použití různých typů značek, když už si student dal tu práci s barevným tiskem, mohl zanechat stejné symboly značek (obr. 12 a 13), rovněž se mi nelíbí sázení grafů za sebou a poté jejich okomentování, což dělá výsledky nepřehledné. Diskuze výsledků mohla být lépe popsána, neboť ne vše je popsáno zcela srozumitelně. V celé bakalářské práci se nachází nezanedbatelné množství formálních a typografických nedostatků. Například str. 11 termodynamické rovnováha (místo rovnováhy), str. 17 závěrem tohoto článek (místo článku), str. 17 methylenové (chybí co, nejspíš modři), vůbec problém dělalo slovo fluorofor například str. 20 fluorofotu (místo fluoroforu), str. 22 fluorofom (místo fluoroforom) a str. 24 fluoforu (místo fluoroforu). Dále využívání dvou druhů písma - kurzíva a tučně dohromady (Nadpis 4), popisky obrázku obsahují zdroje písmem kurzíva, u obr. 3 a 4 (str. 13) chybí zdroje publikací, str. 15 – zbytečné uvedení tabulky matematických modelů (mohlo být vedeno jen jako rovnice), str. 16 uvedení chybného číslování obrázku - obr. 1 (místo obr. 6), str. 16 v textu vedení zdrojů za tečkou, str. 17 chybí uvedení hm./obj. %, str. 19 chybně číslování obrázků – obr. 9 a 10 (správně obr. 7 a 8), u kapitoly 2.6 chybí zdroje publikací, od str. 20 uvedené pozri [39] – nutné sjednotit v celém textu, str. 20 Tab. 2 - popisek tabulky pod tabulkou, nepoužívání nedělené mezery u jednotek, str. 21 nevhodně zvolený popisek u obr. 9 – zní to, jako by sloupce jedné barvy popsovaly difuzní koeficienty pro gely bez PSS a druhé sloupce popisovaly jen difuzní koeficienty s PSS, str. 21 nevhodně zvolený popisek pro Tab. 3, str. 25 – 26 v grafech (obr. 14, 16 a 17) nejsou upraveny hodnoty na ose y na stejný počet desetinných míst, str. 29 – 31 Seznam publikací – objevují se zde hypertextové odkazy, jednotlivé publikace mohly být od sebe odsazeny kvůli lepší orientaci, sjednocení popisků tabulek Tab. 1, 2 a 3, kde na str. 21 je uvedeno Tab. č. 3, ale na str. 20 Tab. 2 respektive Tab. 1 na str. 15. Bakalářská práce Tadeáše Uhera je velice zajímavá a aktuální. Velká škoda ovšem je, že student si nedal více práce se zpracováním VŠKP. Bohužel, přes zvýše uvedené nedostatky hodnotím bakalářskou práci stupněm „C/dobře“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace D
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 100012