PETŘÍČKOVÁ, Z. Optimalizace tiskových inkoustů pro ozonový dozimetr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Michal

Studentka samostatně zpracovala literární rešerši, iniciativně přistupovala k experimentální činnosti. Během své práce zvládla techniky přípravy tenkých vrstev ovrstvovacími technikami, ale i strukturovaných tenkých vrstev sítotiskem. Zvládla spektroskopickou techniku měření ozonu a připravila tištěný ozonový dozimetr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krystyník,, Pavel

Bakalářská práce Zuzany Petříčkové se zabývá optimalizací složení dozimetru pro detekci ozonu. Práce je přehledně členěna a teoretická část velmi dobře uvádí čtenáře do řešené problematiky. Experimentální část práce pak popisuje aplikované postupy a použité aparatury, ze které je patrné autorčino porozumění a orientace v problematice. Výsledky a diskuze, nejrozsáhlejší část práce, je psaná čtivou, srozumitelnou formou a čtenář se tak ve značném množství výsledků může velmi dobře orientovat. Závěry práce jsou pak přehledně shrnuty s vyzdvižením nejdůležitějších poznatků. Práce obsahuje jen malé množství překlepů a typografických chyb, které nijak nesnižují odbornou kvalitu. Z celkového hlediska lze říci, že bakalářská práce Zuzany Petříčkové zcela splňuje nároky kladené na tento typ prací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 98509