ČERNUŠKO, L. Převodovka pro pohon přední nápravy vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaplan, Zdeněk

Student Lukáš Černuško pracoval na svěřeném tématu samostatně, iniciativně a zodpovědně. Konzultace využíval zpočátku k vyjasnění tématu, později velmi sporadicky. Úkoly stanovené zadáním diplomové práce splnil beze zbytku a jeho práci doporučuji k obhajobě před komisí pro SZZ.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Černý, Jiří

Diplomová práce se zabývá návrhem pohonu přední nápravy pro malý sportovní elektrický automobil. Tuto práci dostal student zadanou jako výzkumnou práci pro firmu MBtech Bohemia s.r.o., kterou osobně vyhledal a ucházel se o zadání diplomové práce, vypsané touto firmou. Jedná se o velice komplexní práci, kterou by v komerční oblasti řešilo více lidí s různým zaměřením. Proto oceňuji, že student toto zvládl vše sám. Kromě výkresové dokumentace (která nebyla součástí zadání) obsahuje DP řešení všech bodů, důležitých při vývoji takové převodovky. Jedním z mála nedostatků jsou drobné chyby v návrhu skříně převodovky. Tam shledávám některá místa obtížně vyrobitelnými konvenčními metodami. Mezi další nedostatky, které bych navrhl zlepšit, patří pořadí kapitol práce. Kapitolu 8 (Zrychlení vozidla) bych doporučil uvést v začátku práce. V této kapitole se vypočítávají vstupy pro další výpočty, které jsou uvedeny v práci dříve. A samotná kapitola by si zasloužila více v práci rozvést a doplnit obrázky. Toto je sice uvedeno v přílohách, ale u kapitoly takové důležitosti by bylo vhodné umístit tyto informace přímo v DP. Žádný z těchto nedostatků však nesnižuje kvalitu práce po technické stránce. Ke kladům patří více uvažovaných variant řešení. Práce je přehledná a není problém se v ní orientovat. Líbí se mi také zobrazení zátěžných stavů jednotlivých hřídelů převodovky, to by byl dobrý podklad pro jejich odlehčení. Velkým kladem je pro mě závěr DP. Tam student popisuje klady a zápory práce způsobem, který by zadavateli práce velice pomohl při rozhodování, jestli dané řešení použít. Diplomant vypracováním této diplomové práce v celém rozsahu zadání (a studiem) získal znalosti, které je schopný dále prakticky rozvíjet. Prokázal tím, že umí uplatnit své schopnosti při řešení zadané úlohy. To vypovídá o jeho schopnostech a předpokladech pro budoucí uplatnění v oboru pohonů dopravních prostředků. Z těchto důvod doporučuji DP k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100734