KROLICZEK, V. Konstrukční návrh zavěšení předních kol závodního automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

Pan Kroliczek se ve své práci zabýval přestavbou přední nápravy závodního vozidla za účelem zvýšení jeho limitů a tím i zrychlení celého vozidla. První část práce popisující základní parametry problematiky zavěšení kol vozidel je velice podrobná, nicméně interpretace vlivu některých parametrů je trochu nepřesná. Stěžejní a nejhodnotnější část tvoří vlastní návrh úpravy kinematiky zavěšení kol, zde je na základě obecných teoretických předpokladů sestaven a porovnán nový návrh s původní verzí, ale poněkud chybí jasné hodnotící kritérium, na základě kterého by bylo jednoznačně dáno, zda bude nebo nebude vozidlo rychlejší. Poslední část obsahuje kompletní konstrukční návrh splňující všechny požadavky (až na větší variabilitu nastavení geometrie kol) včetně pevnostních výpočtů. Ty překvapivě vycházejí z výpočtu zátěžných stavů na základě starých empirických rovnic, ačkoliv by bylo přesnější tyto okrajové podmínky určit z programu ADAMS, ve kterém stejně byl model již vytvořen. Navíc se v určování základních zátěžných stavů objevuje chyba, konkrétně na str. 65 byla ze vztahu číslo 34 určena maximální podélná síla na kole, která je nižší než jeho zatížení, avšak je současně uvedeno, že součinitel tření je větší než 1. Chyba patrně vznikla z určování podélné síly bez uvažování dynamického přitížení kola při brzdění, čili by bylo potřeba znovu ověřit i následné pevnostní výpočty vycházející z této okrajové podmínky. I přes tuto chybu je však celková kvalita práce po všech stránkách velmi dobrá. Student věnoval vypracování zadané problematiky velké množství času, zmíněné nedostatky jsou nejspíš důsledkem časové tísně a nepozornosti než nepochopení problematiky. Stylistická i grafická stránka této diplomové práce je nadprůměrná, práce je přehledná a srozumitelná, student pracoval velmi samostatně a svědomitě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce pana Kroliczka je zaměřena na konstrukční návrh zavěšení předních kol závodního automobilu. První kapitola je velice stručná rešerše v oblasti konstrukce náprav vozidel. Zbývající část už tvoří samotné zpracování nové konstrukce přední nápravy vozidla Škoda 130 RS. Nejprve je analyzována kinematika stávajícího provedení, která je poté upravena. Následuje dynamická analýza zavěšení a potom konstrukční návrh nového provedení nápravy včetně napjatostní analýzy navržených dílů. Celá diplomová práce je velice komplexní a student musel prokázat dobré znalosti dynamiky vozidel, konstrukce vozidel a ovládnout různé softwarové nástroje. Především práce v Adams/Car často nebývá pro začátečníka příliš jednoduchá. Diplomová práce je po grafické i stylistické stránce na velmi dobré úrovni. V některých kapitolách se však vyskytují drobné nepřesnosti nebo špatné formulace. Přesto především vzhledem ke své komplexnosti i rozsahu je práci možné hodnotit jako velice dobře a svědomitě zpracovanou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 96796