JURÍK, J. Torzní kmitání tříválcového motoru s vyvažovací hřídelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

V předložené diplomové práci se autor zabývá zajímavým tématem - problematikou torzního kmitání tříválcového řadového motoru s vyvažovací hřídelí. Kladně hodnotím, že student zpracoval práci v přímé spolupráci s průmyslovým podnikem. Řešil tak téma, které je úzce spojeno s praxí, čímž mohl aplikovat poznatky nabyté v předcházejících letech studia na konkrétní inženýrský problém. Naopak negativně hodnotím, že práce byla zpracována pouze v posledních dvou měsících před odevzdáním, což se odrazilo v kvalitě představených výsledků. V této době sice student aktivně využíval konzultací, ale vzhledem k časové tísni je hloubka zpracovávaného tématu a interpretace výsledků pouze na průměrné úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hrdlička, Zdeněk

V diplomové práci Bc. Juraje Juríka je v úvodní části detailně rozebrána kinematika klikového mechanismu pro centrický klikový mechanismus společně s rozborem sil v klikovém ústrojí. Dále pak je proveden dostatečný rozbor a princip vyvažování klikového ústrojí pro jednoválcový motor. U vyvažování řadového tříválcového motoru je detailně rozepsán rozbor působících sil a momentů. V tomto případě bych spíše uvítal rozbor sil dle dodaných podkladů tj. pro pořadí vznětů 1-3-2. spolu s detailnějším popisem možnosti vyvážení: - čistě momentové; - kombinace silového a momentového vyvážení; V části diplomové práce s analytickým výpočtem torzního kmitání klikového hřídele je podrobně proveden rozbor řešené problematiky. Dle mého názoru je zpracován v dostatečném rozsahu a výsledky jsou přehledně znázorněny v tabulkách a grafech,ale při redukci hmot byla zřejmě z časových důvodů zanedbána redukce hmot od vyvažovacího hřídele. V následující části diplomant sestavil model klikového ústrojí v MBS, který částečně koresponduje s analytickým výpočtem. V úvodu tvorby výpočtového modelu byla srozumitelně popsána jeho tvorba. V diplomové práci bych uvítal zpracování výsledků z jednotlivých analýz (porovnání analytický výpočet/výsledky z MBS)zobrazené v grafech, aby byl patrný rozdíl mezi analytickým výpočtem a výpočtem prostřednictvím MBS pro úhlovou výchylku řemenice. V kapitole 6 je proveden nástin výpočtu torzního tlumiče, ale bez ohledu na zástavbu na motoru a odůvodnění potřeby. Po formální stránce je práce členěna logicky a přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe obsahově navazují.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 100458