DRTÍLEK, J. Experimentální identifikace NVH brzdových soustav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

Diplomová práce se zabývá experimentální analýzou vzniku nežádoucího zvuku během brzdění osobního automobilu. První část práce tvoří zevrubný popis mechanismů způsobujících vznik nežádoucího pískání v brzdovém systému. Tato problematika dosud nebyla nejspíš v žádné diplomové práci tak detailně popsána, nicméně její pochopení je z uvedeného textu relativně komplikované, jelikož se zde objevuje mnoho neobjasněných termínů (např. stabilita či nestabilita brzdového systému). Druhá část, tj. samostatné řešení daného problému vznikajícího u konkrétního vozidla, je pak poměrně krátká, avšak v tomto případě to není způsobeno tím, že by student úkolu věnoval málo času, důvody pocházejí spíše z přeformulace původního úkolu v kombinaci s časově náročným experimentem. Pravděpodobně stejný důvod, tj. časová tíseň, stojí za spoustou jiných nedostatků, jako jsou kvalita a čitelnost obrázků, některé chybějící rovnice v elektronické verzi (chyba vzniklá zřejmě při převodu do pdf formátu), neodborné výrazy, na které bylo upozorňováno, ad. Zkrátka potenciál originálního a zajímavého úkolu, který byl navíc vypracováván ve spolupráci s konkrétní firmou na konkrétním problému, nebyl zcela využit. Členění a přehlednost práce jsou poměrně dobré, jen při srovnání rozměrů a hmotností dílů brzdového systému před a po testu mohly být hodnoty pro lepší přehled uvedeny do společné tabulky včetně výpočtu jejich rozdílů. Ačkoliv se vyskytují výše popsané nedostatky, tak i s přihlédnutím k experimentální náročnosti a originalitě daného úkolu lze konstatovat, že práce je na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce pana Drtílka je zaměřena na experimentální identifikace NVH brzdových soustav. V diplomové práci převažuje rešeršní část nad řešením samotného technického problému na brzdové soustavě (tato část by mohla být rozsáhlejší). I z rešeršní části je dobře patrné, že student do specifické problematiky testování brzdových systémů, řešení problémů pískání brzd velice rychle pronikl (přesto, že na ÚADI je toto vyučováno okrajově). Samotné řešení technického problému bylo zaměřeno na vysvětlení efektu tzv. „Gouki noise“. Celá diplomová práce je po stylistické stránce na dobré úrovni. Grafické stránce lze vytknout poškození některých vztahů (např. 3 – 9) nesmyslnými znaky (platí pro elektronickou verzi dokumentu), což snižuje význam celých kapitol rešeršní části. Při hodnocení obsahové stránky lze konstatovat, že práce splnila dosti obecné zadání. Navíc byla řešena ve spolupráci s průmyslovým partnerem, což je třeba hodnotit pozitivně. Student prokázal schopnost využít znalosti získané v průběhu studia k řešení samostatných úkolů inženýrské praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100330