NOVOTNÝ, P. Rotační motor pro motocykly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zháňal, Lubor

Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce malého rotačního motoru (bez příslušenství). Na základě adekvátně pojaté teoretické rešerše a cílového výkonu Wankelova motoru jsou autorem stanoveny základní geometrické a provozní parametry, podle kterých jsou pak modelovány jednotlivé díly sestavy motoru. Řešeno je taktéž mazání a výpočet chlazení motoru. Některé prvky návrhu by mohly být lépe dotažené a místy se jeví zvolený přístup až příliš konzervativní, celkově však autor postupoval v práci pečlivě a svědomitě. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rozsíval, Jan

Diplomová práce se zabývá Wankelovým motorem, kde po obecném seznámí s tímto motorem je proveden konstrukční návrh dle zvolených parametrů motoru. Práce popisuje logicky jednotlivé kroky návrhu motoru od volby rozměrů, umístění a dimenzování sacích a výfukových kanálů přes chlazení, mazání a těsnění jednotlivých částí motoru. Na konci vznikl 3D model celého motoru a byly spočítané některé vybrané parametry motoru a nastíněna možnost jeho zástavby v motocyklu. V práci se nabízelo na některých místech použití simulačního softwaru pro ověření navržených vlastností motoru, případně pro jeho optimalizaci, i když to výslovně nebylo součástí zadání. Po jazykové stránce je práce psaná srozumitelně. Grafické části by se daly vytknout pouze některé až příliš malé obrázky a grafy se špatně čitelnými popiskami. Práce obsahuje všechny body zadání a lze ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 101649