KONČÍR, O. Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Práci doporučuji k obhajobě,

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C Cíl práce byl splněn.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody D SWOT analýza měla být zařazena až za Kralickův test a analýzu účetních výkazů, neboť poznatky z nich jsou součástí SWOT analýzy (v oblasti určování silných a slabých stránek), což ve stávající analýze není provedeno. Chybí závěry z analýz (SLEPTE, PORTER), které by umožnily výstižněji formulovat SWOT analýzu a následně určovat a ohodnocovat rizika. Volba metod je a odpovídá stanovenému cíli práce.
Odborná úroveň diplomové práce B
Splnění cíle a rozsahu zadání C Cíl práce byl splněn.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Provedené analýzy mají pro VINIDI s.r.o. velký praktický význam, stejně jako nalezení rizik a podané návrhy, umožňující snížení těchto rizik.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Formální uspořádání práce, její úprava i odborná jazyková úroveň splňuje požadovaný standard. V návrhové části mohly být jednotlivé návrhy systematicky řazeny - např, k odstranění rizika ... je třeba zlepšit úroveň marketingu. Proto jsou podávány následující návrhy.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody D SWOT analýza měla být zařazena až za Kralickův test a analýzu účetních výkazů, neboť poznatky z nich jsou součástí SWOT analýzy (v oblasti určování silných a slabých stránek), což ve stávající analýze není provedeno. Chybí závěry z analýz (SLEPTE, PORTER), které by umožnily výstižněji formulovat SWOT analýzu a následně určovat a ohodnocovat rizika. Volba metod je a odpovídá stanovenému cíli práce.
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití C Provedené analýzy mají pro VINIDI s.r.o. velký praktický význam, stejně jako nalezení rizik a podané návrhy, umožňující snížení těchto rizik.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Formální uspořádání práce, její úprava i odborná jazyková úroveň splňuje požadovaný standard. V návrhové části mohly být jednotlivé návrhy systematicky řazeny - např, k odstranění rizika ... je třeba zlepšit úroveň marketingu. Proto jsou podávány následující návrhy.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šoková, Zuzana

Predložená diplomová práca se zameriava na identifikáciu rizík vo vybranej společnosti a ich následnú redukciu, prípadne úplnú elimináciu. Autor práce zvolil logický postup, kde najprv uviedol jednotlivé informácie o neskor prevedených postupoch, priblížil dané vinárstvo a taktiež popísal problematiku odboru. Následné podrobne vypracoval analýzy, z ktorých vyplynuli riziká. Kladne hodnotím postup při znížení rizík, kde autor navrhol riešenia a opatrenia použiteľné v praxi a prehľadne ich graficky znázornil. Podľa môjho názoru autor splnil cieľ práce a preto diplomovú prácu navrhujem k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101642