KARÁSEK, J. Pasportizace stavebně-technického stavu rodinného domu ve Vyškově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kosová, Jaroslava

Předložená diplomová práce je zpracována v souladu s jejím zadáním. V úvodní části jsou vysvětleny základní pojmy související se zadaným tématem. Student uvádí také projevy poruch stavebních objektů, způsoby jejich zjišťování a dělení podle závažnosti. V praktické části provedl pasportizaci rodinného domu se zaměřením na stavebně-technický stav konstrukcí. Výsledkem je pasport s výkresovou částí, popisem stavebních konstrukcí, popisem zjištěných vad, návrhem na jejich opravu včetně stanovení nákladů na provedení těchto oprav. Součástí je také předběžný plán oprav a údržby s výhledem na 25 let. Pro zpracování pasportu a stanovení nákladů na opravy student použil adekvátní metody. Úroveň diplomové práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Student v diplomové práci uvedl účely, pro které se pasportizace stavebních objektů provádí, stanovil si postup pro provedení pasportizace rodinného domu za účelem zjištění jeho stavebně-technického stavu a tento také prakticky použil.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B V teoretické části uvedl základní pojmy týkající se zadaného tématu a uvedl metody používané při stavebně-technickém průzkumu, uvedl také účely, pro které se pasportizace provádí.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Jako podklad pro zpracování pasportu rodinného domu sloužila studentovi pouze stará nečitelná dokumentace a informace od majitelů domu. Musel tedy při zpracování vycházet zejména z vlastních zjištění při provedeném místním šetření a znalostí o obvykle používaných dobových technologiích a materiálech. Při zjišťování stavebně-technického stavu používal nedestruktivní metody, zjištěné vady zdokumentoval a navrhl způsob jejich opravy. Náklady na opravy stanovil položkovým rozpočtem, při jeho sestavení se dopustil několika nepřesností. Student vypracoval také plán oprav a údržby na dalších 25 let včetně odhadu nákladů na tuto činnost v současných cenách. V tomto plánu postrádám některé navrhované úpravy uvedené v textové části pasportu. Součástí pasportu je i výkresová část s legendou místností, materiálů a specifikací výrobků.
Odborná úroveň diplomové práce B Diplomová práce je na dobré odborné úrovni, student používá při zpracování práce odpovídající metody a adekvátně používá také odborné výrazy.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Diplomová práce má praktické využití pro majitele objektu, navržený postup provádění pasportizace mohou použít také zpracovatelé pasportů obdobného zadání
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Při vypracování diplomové práce student využil odbornou literaturu i internetové zdroje, odkazy na tyto zdroje jsou uvedeny.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D Diplomová práce je formálně správně uspořádaná, na úvodní teoretickou část navazuje praktický příklad. Textová část je vhodně doplněna obrázky. Celkové úpravě mohla být věnována větší pozornost, některé stránky nejsou zcela zaplněny a zůstávají na nich prázdná místa. Na úvodním listu je chybně uvedený název diplomové práce. Popisy u fotodokumentace závad neodpovídají (kromě suterénu) dokumentovanému podlaží. Seznam obrázků nemá jednotnou úpravu. Odborná jazyková úroveň je dobrá, v textu se občas vyskytují stylistické a pravopisné chyby.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Doležalová, Monika

Diplomová práce se zabývá pasportizací stavebně technického stavu rodinného domu ve Vyškově. Student popsal stávající stav objektu, identifikoval v něm vady a poruchy, navrhl jejich příslušné opravy a vyhotovil souhrnný rozpočet oprav. Dále pak sestavil kalkulaci plánovaných nákladů na údržbu objektu na období 25 let. Součástí práce je projektová dokumentace (půdorysy jednotlivých podlaží a řez schodištěm). Diplomová práce vyhovuje požadavkům zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Diplomová práce splňuje cíl a rozsah zadání.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce je adekvátní.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B V teoretické části student popsal problematiku poruch stavebních objektů, metody průzkumu, zabývá se životností a opotřebením staveb. V praktické části pak dokázal zapracovat údaje zjištěné na místním šetření.
Obtížnost a správnost řešení A Odborná úroveň odpovídá požadavkům na tento typ práce.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Může sloužit jako informační zdroj pro majitele nebo správce budov.
Odborná jazyková úroveň B Odborné pojmy jsou užívány adekvátním způsobem.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Diplomová práce je přehledná, je vhodně doplněna obrázky a fotografiemi. V textu se vyskytují chyby, na úvodní straně je uvedeno, že se RD nachází v Hodoníně, některé nadpisy u obrázků se opakují, ač je zřejmé, že se jedná o popis jiného podlaží apod.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100219