SEDLÁČEK, J. Vliv provedení zateplení bytového domu v Třebíči na výdaje spojené s jeho provozem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Josef

Student řešil téma, které je v dnešní době velmi aktuální a vzhledem k tomu, že se každým rokem zvyšují požadavky na snižování tepelné ztráty budovy se snahou co nejméně zatěžovat životní prostředí, tak toto téma bude aktuální ještě po mnoho následujících let. V teoretické části diplomové práce nás seznamuje se základními pojmy spojenými se zateplováním budov, energetickou náročností budov, tepelně izolačními materiály, ale také s požárními a statickými požadavky. Poznatky z teoretické části následně využívá v praktické části, ve které navrhl a následně posuzuje tři varianty zateplení obvodového pláště bytového domu v Třebíči. Spočítal náklady na povedení jednotlivých variant zateplení, energetickou náročnost budovy před a po provedení jednotlivých variant a nakonec na základě zjištěných úspor spojených s vytápěním bytového domu, po provedení jednotlivých variant, stanovil prostou dobu návratnosti a možnosti úspor při financování nákladů na zateplení z vlastních zdrojů, nebo za využití půjčky. Práce na mě působí velmi dobrým dojmem. Přínosem práce je i to, že při sestavování položkového rozpočtu bylo vycházeno ze skutečných cen, za které se stavební práce v okrese Třebíč skutečně realizují a tím pádem se zjištěné závěry víc přibližují skutečnosti. Práce splnila svůj cíl v plném rozsahu. Autor prokázal, že se v dané problematice orientuje a je schopný své teoretické poznatky uplatnit i při řešení praktických věcí. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Student splnil cíl diplomové práce v plném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část je zpracována na velmi dobré úrovní.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Zvolený postup a následné zpracování podkladů v analytické části je v pořádku. K rozpočtům mám jen jednu připomínku. Pokud se jedná o bytový dům, kde je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení, pak se dle zákona o dani z přidané hodnoty uplatňuje první snížená sazba (DPH) ve výši 15 %.
Odborná úroveň diplomové práce B Odborná úroveň diplomové práce je na dobré úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce má hlavně přínos pro praktické využití, ale dá se využít i v teorii.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A K práci s literaturou, citacemi, ani seznamem použitých zdrojů nemám žádné připomínky.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Formální úprava práce je na velmi pěkné úrovni. Text je zarovnaný do bloku a je vkusně doplněn o obrázky, tabulky a grafy. Všechny obrázky, tabulky a grafy jsou očíslovány, popsány a zarovnány na střed. Odborná jazyková úroveň je na průměrné úrovni.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kosová, Jaroslava

Student porovnáním energetické náročnosti bytového domu bez zateplení a s provedením stavebních úprav ve třech variantách zatepelní ukázal, jaký vliv má zlepšní tepelně technických vlastností obálky konstrukce domu na náklady spojené s vytápěním domu. Student v rámci zadání diplomové práce řešil řadu dílčích úkolů, se kterými se dobře vypořádal. Diplomová práce je na velmi dobré úrovni a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním. Student navrhl tři varianty zateplení obvodového pláště bytového domu včetně výměny výplní otvorů a zateplení stropu v technickém podlaží tak, aby tyto konstrukce splňovaly doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Vyčíslil úsporu nákladů na energie provedenými úpravami a určil výhodnost jednotlivých variant zateplení z hlediska ekonomické návratnosti nákladů vynaložených na jejich realizaci.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Student při řešení cíle zvolil správný postup. Nejdříve posoudil z hlediska energetické náročnosti budovu ve stávajícím stavu a navrhl opatření pro zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí, které nesplňovaly normové požadavky na hodnotu součinitele prostupu tepla. Zateplovací systém navrhl ve třech variantách, nové výplně otvorů ponechal u všech variant se stejnými parametry, určil náklady na tyto stavební úpravy. Na základě vyhodnocení energetické náročnosti budovy po provedených úpravách určil ekonomickou dobu návratnosti vložené investice.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B V úvodní části student uvádí důvody pro zateplování budova a legislativní a normové požadavky na zateplení budov. Při zpracování této části vychází z uvedené literatury předpisů a elektronických zdrojů. Pro zpracování praktické části použil poskytnutou studii bytového domu, ostatní potřebné údaje byly doplněny na základě prohlídky posuzovaného domu. Při zpracování této části diplomové práce student použil osvědčené postupy a metody výpočtů. Výpočty včetně grafů tvoří obsáhlou přílohovou část.
Obtížnost a správnost řešení B Pro splnění zadání student řešil řadu dílčích úkolů, se kterými se dobře vypořádal.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Zvolené postupy je možné využít při výběru vhodné varianty zateplení obvodového pláčtě bytových budov.
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Práce je uspořádána přehledně, v práci se vyskytují občas gramatické a stylistické chyby.
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 99775