ŽENATÁ, L. Problematika hodnocení a snížení dopadů tzv. černých labutí při uvádění nových léčiv na trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Adamec, Vladimír

Diplomová práce Mgr. Lucie Ženaté a její zpracování, bylo pojato inovativním přístupem a to především svým zaměřením na problematiku tzv. černých labutí z pohledu procesu vývoje a uvádění nových vakcinací na trh v období pandemie. Diplomantka aktivně přistupovala k řešení vybrané problematiky a samostatně využívala externí konzultace s odborníky v oblasti farmacie, zdravotnictví a pojišťovnictví. I přes složitost získání potřebných podkladů, zejména s ohledem na citlivost některých údajů nebo absenci jejich sledování, dokázala studentka vytvořit kvalitní analýzu současného stavu. Získané poznatky následně využila pro zpracování analýzy rizika a návrhů opatření k řešení predikce a minimalizace rizik. Práce obsahuje drobné a stylistické nedostatky, které však nesnižují její celkovou kvalitu, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štohanslová, Barbora

Diplomantka si zvolila téma práce s vysokou aktuálností. Přestože se v diplomové práci vyskytují drobné nedostatky spíše formálního charakteru (např. zkratka FDA není v textu zavedena při prvním použití, poměrně velké množství překlepů, na straně 28 chybí zdroj- citace k názorům profesora Lindleyho), není tím snížena její celková kvalita. Celkově je práce zpracována přehledně a má jasnou logickou strukturu. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100371