MIKULÁŠKOVÁ, L. Analýza naměřených dat z nárazových zkoušek - čelní střety [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Albert

Práce splnila všechny vytčené cíle a splňuje všechny nároky, kladené na tento typ prací. V závěru mohla být zmínka o doporučeních do budoucna, a to jak pro realizaci crashtestů, tak pro dokumentaci poškození vozidel, či jeho kvantifikaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ptáček, Petr

Práce v dostačující úrovni popisuje současný stav řešené problematiky. Poněkud neobvyklé je vypsání dvou seznamů použité literatury: na straně 3 a na straně 65 a dále. V textu je na straně 19 uvedena metoda energetického rastru. Není ovšem uveden původní pramen, tj práce Schaperova. Metoda Burg – Rau – by si zasloužila literární citaci tj. [3]. Korelační diagram – strana 22: zde bych uvítal sdělení, že vychází primárně z vozidel vyrobených ve čtyřicátých a padesátých letech. To velice omezuje její využitelnost. Na straně 25 je uvedeno, že přetížením několikanásobně zvyšuje hmotnost osob. Na straně 26 je uvedeno, že při rychlosti 48 km/h (tj. 30 mph) posádka vozidla náraz (jaký?) přežije nebo jen s drobným poraněním. Podle statistiky je většina nárazů při rychlostech nižších. Postrádám odkaz na konktertí statistiky. Na straně 46 je „Střetly se vždy dvě vozidla v různých vzájemných polohách.“ Správně je zřejmě „Střetla…“

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100169