KŮSTKOVÁ, E. Provoz dopravně spedičních firem a jeho rizika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Adamec, Vladimír

V rámci zpracování diplomové práce, provedla studentka Mgr. Eliška Kůstková, důkladnou analýzu současného stavu, ve které definovala oblast dopravy a přepravy zboží po silnicích. Zároveň se v této části zaměřila na oblast rizik a možnosti pojištění se proti těmto rizikům. Diplomantce bylo umožněno zpracovat práci ve spolupráci s firmou ČSAD LOGISTIK Ostrava, a.s. a získat tak relevantní údaje k provedení analýzy a vyhodnocení rizik vč. návrhu opatření k jejich minimalizaci. Pro jednotlivá opatření bylo zároveň provedeno ohodnocení finanční náročnosti jejich aplikace do praxe. S ohledem na rozsah a původ identifikovaných hrozeb se diplomantka zaměřila především na bezpečnost zaměstnanců. Návrhy opatření pro snížení rizik jsou proto zaměřena do této užší oblasti modelového příkladu. Přesto mohou výsledky sloužit, jako výchozí podklad prevence rizik v dopravně spedičních firmách. Diplomantka splnila stanovené cíle, a proto doporučuji její práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fidrichová, Ivana

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou provozu dopravně spedičních firem. V první části diplomantka analyzovala stávající stav v oblasti dopravy a přepravy zboží a následně se zaměřila na oblast řízení rizik. Přestože je práce logicky členěna. postrádám zde důraznější návaznost jednotlivých kapitol. V rámci řešení problematiky a plnění stanovených cílů, se diplomantka zaměřila na firmu ČSAD Logistik Ostrava a.s. V práci diplomantka nejprve hodnotila vnější a vnitřní prostředí firmy, pomocí známých metod, jako SWOT či SLEPT. Následně se zaměřila na oblast bezpečnosti zaměstnanců a přepravu zboží, které analyzovala pomocí metod What if a FMEA. Před zahájením aplikace těchto metod mohla diplomantka více zdůraznit, proč se zaměřila právě na tuto obast. Přestože práce obsahuje určité stylistické a formální nedostatky, celkově nesnižují její úroveň, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 91469