VYPLEL, M. Vliv provedení zateplení na bytový dům v Židenicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Josef

Diplomová práce řeší ekonomickou návratnost investice vložené do zateplení bytového domu v Židenicích. V teoretické části nás seznamuje s vybranými pojmy, problematikou energetické náročnosti budov, potřebnou legislativou, možnými způsoby zateplení, s typy výplní otvorů a dostupnými typy používaných tepelných izolací. V praktické části na posuzovaný bytový dům navrhl tři varianty (navrhovaný stav 1, 2 a 3) zateplení obálky budovy. U každé navržené varianty následně pomocí položkového rozpočtu stanovil náklady na realizaci dané varianty, určil energetickou náročnost budovy pomocí programu PROTECH a na základě uspořených nákladu na vytápění oproti původnímu stavu stanovil prostou dobu návratnosti investice pro každou posuzovanou variantu. Navíc provedl posouzení vlivu provedení zateplení bytového domu na hodnotu bytového domu. Práce na mě působí velmi pěkným dojmem. K formální úpravě diplomové práce, ani k práci s literaturou nemám připomínky. V praktické části je poznat, že se student v dané oblasti dobře orientuje a je schopen aplikovat své teoretické znalosti získané studiem. Cíl diplomové práce student splnil v plném rozsahu. Diplomová práce se zabývá aktuální problematiku a její závěry se dají dále využít jak pro teorii, tak i pro praxi. Diplomovou práci doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Student splnil cíl diplomové práce v plném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část je zpracována na výborné úrovní.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Analytická část diplomové práce je zpracována na výborné úrovni.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň diplomové práce je v pořádku.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce má přínos pro praktické i teoretické využití.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A K práci s literaturou a k přehledu použitých zdrojů nemám připomínky.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální uspořádání a úprava textu, obrázků, tabulek a grafů je v pořádku.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doležalová, Monika

V diplomové práci se student zabývá problematikou zateplování staveb. Zpracoval tři různé varianty zateplení konkrétního bytového domu v Brně v Židenicích. Pomocí položkového rozpočtu stanovil náklady na provedení jednotlivých variant, vypracoval průkazy energetické náročnosti bytového domu pro každý ze tří navrhovaných stavů a následně určil návratnost investic. Dále nákladovým způsobem ocenil bytový dům před a po provedení stavebních úprav. V závěru vyhodnotil výsledky své práce. Diplomová práce vyhovuje požadavkům zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce je správný a nemám k němu připomínky.
Úplnost vypracování A Diplomová práce je vypracována v souladu s jejím zadáním.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Diplomová práce je zpracována obsáhle. V teoretické části student popsal problematiku energetické náročnosti budov, vymezil základní pojmy a zařadil zde kapitolu materiálů používaných pro zateplování staveb. V praktické části se zabývá třemi různými variantami zateplení bytového domu.
Obtížnost a správnost řešení B Odborná úroveň odpovídá požadavkům na tento typ práce. Student prokázal své znalosti z dané problematiky (avšak v kapitole 9.1 v popisu bytového domu uvedl nesprávně počet nadzemních podlaží).
Přínos pro praktické i teoretické využití A Může sloužit jako informační zdroj pro stavebníky, kteří zvažují zateplení objektu.
Odborná jazyková úroveň B Odborné pojmy jsou užívány adekvátním způsobem.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Diplomová práce je přehledná, je vhodně doplněna tabulkami, obrázky a grafy.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 99774