SOBOLA, M. Ekonomické zhodnocení investice do zateplení panelového domu v Bytči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Josef

Diplomová práce nás v teoretické části nejprve seznamuje se základními pojmy, požadavky a možnostmi dodatečného zateplení panelového domu, které musíme znát, abychom dokázali navrhnou a následně posoudit navržené varianty zateplení panelového domu. Dále se zabývá ekonomickou efektivností investic a možnostmi získání potřebných finančních zdrojů na realizaci zateplení u panelového domu. V praktické části navrhl tři varianty zateplení panelového domu v Bytči, stanovil náklady na provedení těchto zateplení, spočítal energetickou náročnost budovy u jednotlivých navržených variant za účelem zjištění finančních úspor na vytápění panelového domu a nakonec provedl ekonomické vyhodnocení investice vložené do jednotlivých variant zateplení při zohlednění různých možností zajištění potřebného finančního kapitálů. Teoretická i praktická část diplomové práce je čtivá a je na velmi pěkné úrovni. K formální úpravě diplomové práce, ani k práci s literaturou nemám připomínky. Cíl diplomové práce student splnil v plném rozsahu a prokázal, že se v dané problematice orientuje. Řešená problematika je velmi aktuální. Diplomovou práci doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Student splnil cíl diplomové práce v plném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část je zpracována na velmi dobré úrovní. Použitá norma ČSN 730810-Z1 není v současné době platná a byla nahrazena normou ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení z července 2016. Norma mění (zpřísňuje) požadavky na zateplovací systém.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Analytická část diplomové práce je zpracována na výborné úrovni a pracuje s aktuálními vstupními daty.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň diplomové práce je v pořádku.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce má přínos pro praktické i teoretické využití.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A K práci s literaturou a k přehledu použitých zdrojů (literatury) nemám připomínky.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální uspořádání a úprava textu, obrázků, tabulek a grafů je v pořádku.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kosová, Jaroslava

Diplomová práce je vypracována v požadovaném rozsahu a na odpovídající odborné úrovni. Student v úvodní části seznamuje se základními pojmy týkajícími se tepelné ochrany budov a také s ukazateli ekonomické efektivnosti investic. V praktické části navrhl pro panelový bytový dům tři varianty zateplení obálky budovy kontaktním zateplovacím systémem s využitím odlišných izolantů různé tloušťky. Vyčíslil úsporu nákladů na vytápění pro jednotlivé varianty a stanovil ekonomickou návratnost investice do zateplení. Pro řešení zadaného úkolu použil adekvátní metody a po vyhodnocení získaných údajů doporučil ekonomicky nejvýhodnější variantu. Celková úroveň diplomové práce je i přes drobná pochybení velmi dobrá a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním. Student v diplomové práci navrhl variantní řešení zateplení panelového domu kolaudovaného v roce 1983 a určil návratnost této investice úsporou provozních nákladů pro jednotlivé varianty
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Student v úvodní části uvedl důvody, které vedou k zateplování stavebních objektů, uvedl také legislativní a normové požadavky na vnější zateplovací systémy a požadavky na tepelně technické parametry stavebních konstrukcí a budov. Navrhl tři varianty zateplení s různým výsledným součinitelem tepla obalových konstrukcí, stanovil náklady na provedení zateplení a úsporu nákladů na provoz (vytápění). Zjednodušeným způsobem stanovil ekonomickou návratnost jednotlivých variant zateplení při různém způsobu financování. Zhodnotil ekonomickou efektivnost jednotlivých variant za dobu životnosti zateplení.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Při zpracování úvodní části vycházel student z uvedené literatury a internetových zdrojů. Dopustil se však několika nepřesností. V kapitole 1.5 Požárně technické hledisko sice uvádí normu ČSN 73 0810 účinnou od 08/2016, ale následující texty a obrázky vychází ze starších předpisů. V praktické části nejdříve zhodnotil tepelně technické parametry stávajících konstrukcí obálky budovy a pro konstrukce, které nesplňují normové požadavky, navrhl zateplení ve třech variantách. Pro výpočty tepelnětechnických parametrů a návrh zateplení včetně výpočtu nákladů na jeho provedení zvolil odpovídající metody. Rovněž tak pro výpočet nákladů na vytápění a stanovení ekonomické návratnosti použil standardní postupy.
Obtížnost a správnost řešení B Student v rámci zadání řešil řadu dílčích úkolů, se kterými si dobře poradil. Při stanovení nákladů na zateplení v položkových rozpočtech sice nezapočítal náklady na kontrolu a přípravu podkladů pro aplikaci zateplovacího systému, která je u starších budov potřebná, ale výše těchto nákladů by na vyvozené závěry zásadní vliv neměla. Výši nákladů by zřejmě ovlivnilo i dodržení požadavků na požární bezpečnost zateplení podle platné normy.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Řešený příklad je možné využít při výběru varianty zateplení pro posuzovaný dům.
Odborná jazyková úroveň B Student se v dané problematice dobře orientuje a odborné pojmy používá adekvátním způsobem.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Práce je uspořádána přehledně, grafické zpracování i jazyková úroveň diplomové práce je na velmi dobré úrovni.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 99773