ŠKÝVARA, T. Konstrukční řešení mechanismu přepínání turistické clony projektoru světlometu automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Student Tomáš Škývara zpracovával předloženou bakalářskou práci ve spolupráci s podnikem Visteon Autopal s.r.o. Nový Jičín. K práci přistupoval velice iniciativně, pravidelně řešil dílčí úkoly v podniku a využíval konzultací u vedoucího práce. K rozšíření znalostí v oblasti počítačových simulací rovněž z vlastní iniciativy navštěvoval předmět Výpočtové metody magisterského studia. Na jeho přístupu zároveň výrazně oceňuji jasné časové rozvržení práce a dodržování stanovených termínů, nezbytné pro řešení poměrně náročného úkolu ve spolupráci s firmou. Považuji za úspěch, že jeho tvůrčí práce vedla před odevzdáním až ke stadiu počátku výroby prototypu. Cíle práce byly splněny v celém rozsahu, bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Porteš, Petr

Student Tomáš Škývara se ve své bakalářské práci zabýval návrhem mechanismu přepínání turistické clony reflektoru automobilu. Tento úkol řešil ve spolupráci s firmou Visteon Autopal s.r.o. a pozitiva této spolupráce jsou patrné v celé práci a dosažených výsledcích. Po účelné rešerši v úvodu práce bylo pro návrh vhodného mechanismu studentem hodnoceno 8 vzorků stávajících řešení reflektorů, které měl k dispozici. Výběr hodnotících kritérií i provedené hodnocení jsou účelné a je možno s nimi souhlasit. Navazující část virtuálních návrhů možných mechanismů ukazuje tvůrčí schopnosti studenta, s výběrem vhodných variant lze opět souhlasit. V následující části práce, kde byl proveden rozbor dvou nejvhodnějších variant, přináší výsledky dynamických simulací, optického měření intenzity světla i vyhodnocení měření rychlosnímkovými kamerami. Použité metody je možno hodnotit jako velice vhodné. V práci studen prokázal tvůrčí schopnosti i schopnost analyzovat dosažené výsledky. Práce je i po stránce formální na velice dobré úrovni, obsahuje pouze nepodstatné pravopisné chyby, je logicky ucelená. Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 32436