HLAVATÁ, M. Návrh změn marketingových aktivit hotelu U Loubů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Práce je standardně strukturovaná a zabývá se problematikou marketingu konkrétního hotelu. V analytické části bylo dobré podrobněji rozebrat více stávajících konkurentů nežli pouze jednoho. U kapitol věnovaných mystery shoppingu a řízenému rozhovoru chybí report (zhodnocení výsledku). Návrhy pak lze vnímat jako průměrné a ne moc rozpracované. I přes tyto výtky však práce může být pro hotel alespoň částečně přínosnou a inspirující pro zlepšení stávajícího stavu marketingového mixu. Otázky k obhajobě: - Co bylo důvodem pro výběr konkurence a proč byl pro detailnější analýzu zvolen pouze jeden konkurent z blízkého okolí, když ve vzdálenosti do cca 5 km je více známých ubytovacích zařízení (např. Hotel Medlov, Penzion Fryšava, Penzion u Martina)? - Jaká je charakteristika "průměrného" zákazníka oblasti kde se nachází analyzovaný hotel? Jak s tímto zákazníkem komunikovat, aby byl přesvědčen, že právě jmenovaný hotel je pro něj při návštěvě oblasti tou nejvhodnější volbou?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Cíle práce jsou naplněny pouze povrchně. Bylo vhodné jednotlivé návrhy podrobněji rozepsat.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Autorka vychází ze standardních postupů a metod. V analýza konkurence pak bylo dobré konkrétněji analyzovat více klíčových konkurentů než pouze jednoho a to i nejen přímo z obce Tři studně, ale i z okolí. Stejně tak bylo dobré podrobněji analyzovat samotnou lokalitu. Při využití analýzy prostřednictvím mystery shoppingu bylo dobré dodat podrobnější report. Včlení této analytické metody i přes tento drobný nedostatek hodnotím kladně. U kapitoly 3.7.2 Řízený rozhovor bylo vhodné doplnit informace o samotném průběhu. Pro vyšší vypovídací hodnotu z této analýzy bylo vhodné použít více než 3 rozhovory.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Interpretace dosažených výsledků není v některých částech analýzy zřejmá. Např. v kapitole 2.7.2 "Řízený rozhovor" bylo vhodné bylo vhodné jasně interpretovat souhrnný výsledek a z něj následně vyvodit jasné závěry. Stejně tak pak i u kapitoly 2.7.1 "Mystery shopping".
Praktická využitelnost výsledků D Výsledky práce se dají označit jako "částečně" prakticky využitelné. Analýzy i návrhy bylo vhodné detailně propracovat, aby byl přínos pro praktické využití maximílním. Např. kapitola 4.1, podkapitole c) Personální zabezpečení působí jako "obecné" doporučení; byla vhodná podrobněji rozpracovat.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Struktura práce působí přehledně. Autorka zde využívá terminologie. Vzhledem k názvu práce bylo v hodné v teorii vymezit pojem marketingové aktivity. V tištěné verzi práce došlo ke kvality některých obrázků (Obrázek 1 - 3)
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Práce využívá relevantních informačních zdrojů. V analytické části pak není zcela jasné, zda se jedná o informace využité z nějakého zdroje, či zda jsou to domněnky a poznatky autorky, atp.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Sedláček, Matěj

Autor na začátku práce stanovuje cíle, které by obsah práce měl naplnit. Literární rešerše dokládá dostatečné teoretické základy pro vypracování praktické části, popisuje základy teorie cestovního ruchu, shrnuje analytické a marketingové metody při využití českých i zahraničních zdrojů. Pro analýzu výchozího stavu autor analyzuje vnitřní a vnější prostředí pomocí SLEPT analýzy, analýzy marketingového mixu nebo Porterovy analýzy pěti sil, kde identifikuje vlivy působící na zkoumaný subjekt. Vnitřní a vnější vlivy jsou vyhodnoceny ve SWOT analýze. Důležitou součástí analýzy je využití mystery shoppingu a zpětné vazby z řízeného pohovoru.Výstupy z druhé části práce autor využívá pro navržení zlepšení situace Hotelu u Loubů, zaměřuje se především na marketingové aktivity, které by měli vézt ke zvýšení tržeb. Nedílnou součástí návrhu je investice do vybavení interiéru hotelu s důrazem na restaurační zařízení nebo rozšíření portfolia o ubytovac? balíčky. Třetí část uzavírá shrnutím očekávaných přínosů při implementaci navrhovaných opatření.V závěru autor shrnuje poznatky, ke kterým došel během práce, potvrzuje splnění hlavních i vedlejších cílů vytyčených v první části a vyčisluje návratnost investice při realizaci marketingové strategie.Práce má praktický přínos v reálném využití. Postupy a techniky navržené v diplomové práci nejsou rozhodně jediné, které mohou být použity. Autor navrhuje unikátní kombinaci metod pro tvorbu marketingové strategie v cestovním ruchu a aplikuje je do reálného tržního prostředí Hotelu u Loubů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 103225