LANGER, T. Shluková analýza 100 českých firem na základě účetních výkazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotná, Veronika

Diplomant se ve své diplomové práci zabývá možnostmi využití metod vícerozměrné statistické analýzy dat ve finanční analýze. Textová i grafická část práce je na výborné úrovni a práce je vhodně doplněná potřebnými přílohami. Diplomant splnil stanovené cíle a proto navrhuji přijmout práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Král, Jiří

Autor diplomové práce s názvem "Shluková analýza 100 českých firem na základě účetních výkazů" si za hlavní cíl předsezval "potvrzení, či vyvrácení existence jasného kauzálního vztahu mezi ukazateli výkonnosti firem a jejich klasifikací z pohledu provozované ekonomické činnosti a velikosti dle prezentovaného počtu zaměstnanců". Stanovená hypotéza jasně ukazuje proměnné a vztahy mezi nimi a je dobře měřitelná. Autor v rámci navrženého výzkumného plánu (s. 11) postupuje metodologicky korektně, správně ukazuje na potřebná data, identifikuje práci s daty i volbu metody, která má prokázat sílu kauzálního efektu v rámci stanovené hypotézy.Teoretická východiska práce nejsou ničím překvapivá a poskytují dostatečný definiční i teoretický rámec pro uchopení tématu. V rámci této části lze vytknout možná až přílišnou popisnost některých obecných pojmů, ale to není v přehledové kapitole nutně na škodu.Analytická část vhodně postupuje podle předsevzatého výzkumného plánu. Oponent však absentuje vysvětlení způsobu volby datového vzorku - tzn. žebříček firem. Návrhová část pak představuje nejzajímavnější počin celé práce. Pochvalu si zaslouží autorova snaha data správně očistit a pracovat tak s adekvátním datovým vzorkem. Vyzdvihnout také můžeme aplikaci jak plochého, tak hierarchického shlukování, čímž autor posiluje své závěry. Dle názoru oponenta autor korektně a v souladu s výzkumným plánem došel k závěru, že stanovená hypotéza byla v kontextu analyzovaných dat falzifikována.Závěr diplomové práce jasně a přímočaře shrnuje celý výzkumný záměr, znovu opakuje kroky výzkumného plánu a odpovídá na hlavní cíl práce.Dle názoru oponenta se jedná o kvalitní počin, který splňuje nároky kladané na diplomové práce. Proto navrhuji známku A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 102492